Skrivelser och remissvar


SABO är remissinstans för i stort sett alla statliga utredningar och promemorior som rör bostadsmarknaden. Det ger oss möjlighet att tillföra SABO-företagnes perspektiv till regeringskansliets beredning av förslagen.


Alla remissyttranden beslutas av SABOs styrelse. I brådskande fall kan beslut undantagsvis fattas av styrelsens presidium och anmälas i efterhand till styrelsen. SABO kan också ta egna initiativ och komma med förslag. Det görs i skrivelser som kan vara ställda till ansvariga politiker eller till olika myndigheter.