Allmännyttan mot år 2030 – ett idéprogram
 

Förändringar på bostadsmarknaden och i omvärlden skapar nya utmaningar för allmännyttan. Det är nödvändigt att utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta hyresbostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare.
 
Som ett stöd för detta arbete har SABO i dialog med medlemsföretagen tagit fram idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagens strategiska planering när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna samt utgöra ett stöd i dialogen med ägaren kommunen. Idéprogrammet ger också en bild av vad den samlade allmännyttan i Sverige står för idag och vart den är på väg. Det antogs av SABOs kongress i april 2017.

Läs idéprogrammet här:
På väg mot år 2030.pdfPå väg mot år 2030.pdf
 
Sju delstudier och en omvärldsanalys
Som ett led i arbetet med det nya framtidsprogrammet har sex analysgrupper har fördjupat sig i olika aspekter på nyttan med allmännyttan och detta har resulterat i sex olika delstudier. Avsikten har inte varit att slå fast sanningar, utan att på grundval av kända fakta och motiverade bedömningar diskutera den framtida utvecklingen samt de möjligheter och problem som den inrymmer. Arbetet har letts av verkställande direktörer från olika medlemsföretag. 
 
SABO har också gjort en delstudie som följer upp effekterna av den nya Allbolagen och ändringarna i hyreslagen som trädde i kraft 2011. Därutöver har Tyréns på SABOs uppdrag gjort en omvärldsanalys.
 
Följande ämnen behandlas i studierna:
 
Tillväxt och välfärd
Delstudien om tillväxt och välfärd behandlar bland annat den kommunala nyttan med ett eget bostadsföretag, nyproduktion, rörlighet på bostadsmarknaden, regionalisering och situationen på svaga bostadsmarknader. Arbetet har letts av Ulf Nyqvist, AB Botkyrkabyggen.
Läs delstudien här:
1. Allmännyttans bidrag till tillväxt och välfärd.pdf1. Allmännyttans bidrag till tillväxt och välfärd.pdf
 
Boende med livskvalitet
Delstudien om boende med livskvalitet fokuserar på hemmets betydelse, flexibilitet i hyresrätten, digitaliserade bostäder, boende för äldre och bostadsområdets kvalitet. Arbetet har letts av Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna. 
Läs delstudien här:
2. Allmännyttans bidrag till boende med livskvalitet.pdf2. Allmännyttans bidrag till boende med livskvalitet.pdf
 
Ekonomiskt hållbar utveckling
I delstudien om ekonomiskt hållbar utveckling diskuteras bland annat frågor som livscykelekonomi, upphandling, renovering, systematisk hyressättning, balanserade ekonomiska villkor och hur allmännyttans vinster används. Den har letts av Britt Johansson, Kalmarhem AB. 
Läs delstudien här:
3. Allmännyttans bidrag till en ekonomiskt hållbar framtid.pdf3. Allmännyttans bidrag till en ekonomiskt hållbar framtid.pdf
 
Socialt hållbar utveckling
Delstudien om socialt hållbar utveckling har fördjupat sig i ett stort antal frågor: samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande. Arbetet har letts av Dan Sandén, AB Skövdebostäder. 
Läs delstudien här:
4. Allmännyttans bidrag till en socialt hållbar utveckling.pdf4. Allmännyttans bidrag till en socialt hållbar utveckling.pdf
 
Ekologiskt hållbar utveckling
Delstudien om ekologiskt hållbar utveckling har behandlat frågor om klimatpåverkan, effektivare energianvändning, nära noll-energibyggnader, miljövänligt beteende, ombyggnad, cirkulär ekonomi samt miljöhänsyn vid upphandling. Arbetet har letts av Anette Sand, AB Familjebostäder. 
Läs delstudien här:
5. Allmännyttans bidrag till en ekologiskt hållbar utveckling.pdf5. Allmännyttans bidrag till en ekologiskt hållbar utveckling.pdf
 
Framtidens boende
Delstudien om framtidens boende har fokuserat direkt på framtidsfrågorna: Hur kommer hushållen att se ut i framtiden? Hur vill människor bo om 15 år? Vad kommer att vara självklart då och vad ska vara flexibelt? Hur fungerar hyresrätten år 2030? Vilka affärsmodeller är lönsamma? Hur får vi in morgondagens teknik i befintliga hus? Studien har letts av Jonas Hansson, AB Helsingborgshem.
Läs delstudien här:
6. Allmännyttans bidrag till framtidens boende.pdf6. Allmännyttans bidrag till framtidens boende.pdf

Till delstudien om Framtidens Boende har det även producerats en film, se den här:

Uppföljning av allbolagen och förändringar i hyreslagen
Delstudien har fokuserat på konsekvenserna av den nya allbolagen. Vad har den inneburit för de allmännyttiga bostadsföretagen, för kommunerna och för relationerna mellan ägare och bolag? Vilka konsekvenser har den fått för de privata fastighetsägarna och för hyresgästerna? Vilka rättsfall finns? Delstudien har gjorts av Helena Henriksson, jurist på SABO.
Läs delstudien här:
7. Uppföljning allbolagen.pdf7. Uppföljning allbolagen.pdf
 
Tyréns omvärldsanalys
Tyréns har på SABOs uppdrag gjort en nulägesbeskrivning av de omvärldsfaktorer som påverkar bostadsbranschen mest och en framtidsinriktad analys av hur dessa faktorer kan komma att utvecklas och påverka allmännyttan i framtiden. De omvärldsfaktorer som behandlas är befolkning, folkhälsa, värderingar, arbete och fritid, infrastruktur och resande samt bebyggelse.
Läs Tyréns omvärldsanalys här: 
Tyréns omvärldsanalys.pdfTyréns omvärldsanalys.pdf
 
 
Kontakt på SABO
Jörgen Mark-Nielsen
Utredningsansvarig
jorgen.mark-nielsen@sabo.se
08-406 55 40
 
Hanna Larsson
Bostadspolitisk expert
hanna.larsson@sabo.se
08-406 56 15