9 apr Stämpelskatten höjs till 4,25%

Stämpelskatten ska höjas från 3,0 % till 4,25 % för fastigheter och tomträtter som förvärvas av juridiska personer. Det föreslår finansdepartementet i en promemoria.

Uppdatering 27 april: Förslagen i promemorian finns nu i en proposition.

Den högre stämpelskatten föreslås tas ut på förvärv som görs efter den 31 december 2010. Höjningen omfattar dock inte bostadsrättsföreningar, vilka även fortsättningsvis ska betala 1,5% stämpelskatt. Syftet med höjningen är att den ska bidra till finansieringen av regeringens förenklingsförslag om slopad revisionsplikt för de allra minsta företagen.

I promemorian skriver finansdepartementet följande. "En höjning av stämpelskatten för dessa juridiska personer innebär att transaktionskostnaderna vid deras förvärv av fast egendom och tomträtter ökar, vilket kan befaras inverka negativt på omsättningen av sådan egendom inom denna sektor. Höjningen ska dock vägas mot de stora förenklingar som förslaget om slopad revisionsplikt innebär för företagssektorn i stort och de lägre kostnader som följer härav. Den negativa effekten på omsättningen av fastigheter och tomträtter som en höjning av stämpelskatten eventuellt kan få, uppvägs av de positiva effekterna som förslaget om slopad revisionsplikt”.

SABO är starkt kritiskt till förslaget eftersom det innebär att fastighetssektorn ska finansiera förenklingar som rör hela småföretagssektorn i Sverige. En förenkling som inte kommer de allmännyttiga bostadsföretagen till del. Samtidigt innebär förslaget att den ekonomiska obalans som idag finns mellan de olika upplåtelseformerna i skatte- och subventionssystemen ytterligare ökar. Där hyresgästerna redan idag är förlorare i jämförelse med egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare. En obalans som treparten SABO, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästernas riksförbund har pekat på i den helt nyligen publicerade rapporten "Balanserade ekonomiska villkor".  

I promemorian föreslås även att fastighetsskatten på vattenkraftverk ska höjas från 1,7% till 2,8% av taxeringsvärdet.

SABOs remissvar:
 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor


Läs regeringens proposition
Läs regeringens promemoria 
Läs mer om trepartens balansrapport
Läs mer om den slopade revisionsplikten

För mer information, kontakta
Peter Wallberg
08- 406 55 15
peter.wallberg@sabo.se