9 dec Hyresrättens villkor ses över

Socialdepartementet tillsätter en utredning med två uppgifter: Att se över hyresrättens villkor och att lämna förslag på hur andrahandsuthyrning av ägda bostäder kan främjas.


Översynen av hyresrättens villkor ska göras med den utgångspunkten att staten inte ska gynna eller missgynna någon särskild upplåtelseform. Utredaren ska därför presentera en samlad analys av villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna för att se till att statens behandling av dem är likvärdig.

Utredaren ska också analysera vilka förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Analysen ska utgå från att de förändrade reglerna för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och för hyressättning som gäller från och med i år ska ligga fast. I uppdraget ingår också att göra en bedömning av i vilken utsträckning lagstiftningens intentioner kommit till uttryck i tillämpningen av de nya reglerna.

Däremot innefattar utredningsuppdraget inte skattefrågor eftersom dessa hanteras i särskild ordning av Finansdepartementet.

– Det är bra att utredningen om hur hyresrätten kan utvecklas nu kommer igång. Regeringen visar därmed att man inser vilken tillgång hyresrätten är på både bostads- och arbetsmarknaden. Just därför är det mycket viktigt att Finansdepartementet kommer igång med utredningen om hyresrättens skattemässiga villkor. Den frågan är den absolut mest avgörande för om vi ska kan ha en bostadsmarknad med goda villkor för alla upplåtelseformer, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.


Utredaren ska vidare inventera i vilken utsträckning det finns outnyttjade lägenheter som skulle kunna användas som bostäder och peka på vilka förändringar som kan stimulera privatpersoners uthyrning av bostad. Fokus ska ligga på uthyrning av direkt eller indirekt ägda bostäder som villor, radhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Syftet är att på kort sikt öka utbudet av bostäder.


Utredaren ska också göra en jämförelse med villkoren för uthyrning av bostäder i andra länder i EU och i Norden. Direktiven öppnar för utredaren att lämna förslag om ändringar av principerna för hyressättning som inte sker i näringsverksamhet.

– Utredningsdirektivet öppnar för en uppluckring av bruksvärdessystemet, vilket är mycket anmärkningsvärt. Naturligtvis ska vi i Sverige fortsätta ha ett starkt besittningsskydd för alla hyresgäster och jag förutsätter att regeringen inte genar i den frågan, säger Kurt Eliasson.

Särskild utredare är Per Anders Bergendahl, chef för enheten för utredning och analys vid Statens Bostadskreditnämnd.


Utredningens slutbetänkande ska redovisas senast den 31 december 2012. Ett delbetänkande avseende den del av uppdraget som rör andrahandsuthyrning ska redovisas senast den 1 april 2012.


Länk till direktivet:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/24/02/ba8ba690.pdf