3 apr EU-pengar till miljöprojekt
LIFElogga_w.jpgEuropeiska kommissionen utlyser EU-pengar inom miljöprogrammet LIFE+. Utlysningen handlar om stora miljöprojekt. De stödområden som är intressanta för bostadsbolag är Miljöpolitik och förvaltning/styrning respektive Information. Tidigare projekt som beviljats pengar där bostadsbolag har deltagit har bland annat handlat om att skapa hållbara städer genom energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden respektive att demonstrera hur man kan minska förbrukning av koldioxid som genereras av boende. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för LIFE+ i Sverige. Sista ansökningsdag är 26 september, men redan innan dess kan utkast skickas in för synpunkter.

Innehåll i stödområdena
• Miljöpolitik och förvaltning/styrning. Det här området finansierar innovations- eller demonstrationsprojekt som bidrar till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik. Projekten ska genomföras i en skala som gör det möjligt att verifiera att tekniken eller metoden kan användas på EU-nivå.

• Information och kommunikation. Detta område finansierar projekt som ska sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor kopplade till EU:s miljöpolitik.

Löpande verksamhet kan inte få stöd.
Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast i juli 2013.

Naturvårdsverket stöd för ansökan
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för LIFE+ i Sverige och kan bidra med stöd i ansökningsförfarandet. Fram till 17 augusti kan sökande lämna utkast (i word-format) på projektansökningar till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket gör då en första granskning av de svenska ansökningarna och lämnar synpunkter. Sedan gör sökande en slutlig, elektronisk inlämning via webbverktyget ”eProposal” senast 26 september.


Stora projekt prioriteras
Av administrativa skäl uppmuntrar Europeiska kommissionen stora projekt. De bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor, med ungefär 10 miljoner kronor i EU-stöd och motsvarande belopp i egen medfinansiering. I regel kan stödet uppgå till högst 50 procent av kostnaderna.

Dessa kan söka medel
Såväl offentliga eller privata aktörer och institutioner i EU:s 27 medlemsländer kan söka medel.
Inom LIFE+ finns inget krav på projektpartners från flera länder, utan det räcker med deltagare från ett land. Däremot måste projekt ha ett mervärde för EU och kunskap från projekten ska spridas till andra medlemsländer med liknande situation.

Exempel på tidigare projekt
För att få en idé om vilken sorts projekt som kan komma i fråga beskrivs här ett par av de projekt som beviljades medel 2010 där bostadsbolag ingår.

• Hållbara städer med
invånarnas hjälp. Umeå kommun fick tillsammans med Union of Baltic Cities i ÅBO, Finland och AB Bostaden 12 miljoner för att demonstrera metoder och teknik med syftet att inspirera och motivera människor till mer miljövänligt beteende och till delaktighet i utvecklingen av hållbara strategier för stadsförvaltning. Det gäller t ex nya lösningar för samåkning, cykelutlåning samt energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden.

• Klimatanpassade städer. Malmö Stad har tillsammans med två bostadsföretag fått 12 miljoner för att på ett integrerat sätt demonstrera hur man kan minska förbrukning av koldioxid som genereras av boende, transport, mat och konsumtionsartiklar. Befintlig bebyggelse från 60- och 70-talet ska renoveras på ett klimatanpassat och kostnadseffektivt sätt, organiskt hushållsavfall återanvändas i biogasproduktion, en pool med elcyklar skapas och nyttjandet av kollektiva transportmedel gynnas genom realtidsinformation i trapphusen.

Mer information om årets utlysning
På Naturvårdsverkets hemsida finns information om årets ansökningsomgång inklusive viktiga datum och ansökningsformulär: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/EU-och-Internationellt/Vart-arbete-i-EU/Miljoprogrammet-Life-plus/

För frågor om LIFE+ till Naturvårdsverket skicka ett e-brev till: LIFESweden@naturvardsverket.se

Mer utförlig information och ansökningsblanketter finns på Kommissionens webbplats:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Kontaktperson på SABO:

Johanna Ode, johanna.ode@sabo.se, 08-406 55 22.