19 juni Överenskommelse om energieffektiviseringsdirektiv

eu.jpg

Förra veckan enades EU institutionerna Ministerrådet och Europaparlamentet om ett nytt energieffektiviseringsdirektiv. SABO har under hela processen bevakat och påverkat för att utformningen blir så bra som möjligt för allmännyttan. Direktivet kommer att påverka svenska allmännyttan men de värsta farhågorna är undanröjda.

EU har som mål att minska energianvändningen med 20 procent till 2020. Bedömningar visar dock att det inte kommer att ske. Därför tog Europeiska kommissionen 2011 initiativ till ett nytt energieffektiviseringsdirektiv för att frammana ytterligare åtgärder för att nå målet. Med den överenskommelse som nu nåtts om nytt direktiv beräknas energianvändningen minska med 17 procent.
Allmännyttan kommer att beröras av krav som gäller både bostadssektorn i stort, men även särskilda skrivningar med anledning av att bostadsbolagen ägs av kommuner och räknas som offentliga organ. Se mer nedan. Det mest omfattande kravet i ursprungsförslaget har dock eliminerats i och med att det inte kommer gälla alla offentliga organ, utan begränsas till staten nationellt.

- Vi är glada att se att den största farhågan med direktivet undanröjts. Kravet på att energirenovera 3 procent av golvytan kommer inte gälla allmännyttan. Det är mycket positivt att våra medlemmar inte omfattas med tanke på att det hade varit extremt kostnadskrävande och snedvridit konkurrensen gentemot de privata fastighetsägarna, säger Kurt Eliasson, vd för Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.


- Vi på SABO har jobbat hårt med att bevaka och påverka direktivets utformning så att allmännyttans intressen tillgodoses. Vi kan nu konstatera att det arbetet gett resultat.


Installation av individuella mätare för el, gas, värme och varmvatten inkluderas i direktivet, men det finns nu skrivningar om viss hänsyn till kostnadseffektivitet och teknisk lämplighet. En annan nyhet jämfört med det ursprungliga förslaget är nationella finansieringsstrategier för renovering. Övriga delar som berör allmännyttan handlar om att de ska uppmuntras att göra vissa saker, exempelvis anta energieffektiviseringsplaner och göra inköp där hänsyn till energianvändningen är medtagen.


För att direktivet ska beslutas krävs formellt godkännande av både Europaparlamentet och Ministerrådet. Det kommer att ske av ansvarigt utskott i Europaparlamentet i juli och i plenum i september. I samband med det godkänner också Ministerrådet texten. Därefter ska varje medlemsland implementera direktivet i det egna landets lagstiftning.


- Det blir viktigt och intressant att se hur svenska regeringen väljer att tolka de respektive artiklarna, avslutar Kurt Eliasson.

 

SABO fortsätter givetvis att följa processen och återkommer med mer information.

Följande artiklar i Energieffektiveringsdirektivet berör svenska allmännyttan:

3a) Medlemsländerna ska etablera en långsiktig strategi för att mobilisera investeringar i renoveringar av såväl bostäder som kommersiella byggnader till 30 april 2014.

4) Medlemsländerna ska uppmuntra offentliga organ, inklusive allmännyttan, att anta energieffektiviseringsplaner, energiledningssystem och använda avtal om energiprestanda.


5) Medlemsländerna ska uppmuntra offentliga organ, inklusive allmännyttan, att endast köpa produkter, tjänster och byggnader med hög energiprestanda.


6) Energidistributörer och/eller -leverantörer som säljer energi ska uppnå en energibesparing motsvarande 1,5 procent av total såld volym hos slutkund. Varje medlemsland kan istället vidta andra åtgärder för att uppnå samma energibesparing.


7) Medlemsländerna ska främja tillgången på högkvalitativa och kostnadseffektiva energibesiktningar. Små och medelstora företag ska uppmuntras att genomgå dessa, medan stora företag måste genomgå det senast tre år efter direktivet träder i kraft och sedan vart fjärde år.


8) Krav på att installera individuella mätare för bland annat värme och varmvatten när det är tekniskt möjligt, finansiellt rimligt och proportionellt i relation till potentiell energibesparing. Vid nyproduktion och större renoveringar ska det alltid göras.


När värme eller varmvatten tillhandahålls via fjärrvärme ska individuella mätare installeras till 1 januari 2017 där det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. För värme ska flödesmätning användas om det är kostnadseffektivt, annars elementmätare och om inte heller det är kostnadseffektivt får varje medlemsland överväga andra kostnadseffektiva metoder.


Krav på hur faktureringsinformation om energiförbrukningen till hyresgästerna ska utformas och tillhandahållas.


Här kan du läsa hela överenskommelsen:

Överenskommelse EED juni 2012.pdfÖverenskommelse EED juni 2012.pdf


Tidigare nyhetsartiklar i samma ämne:

11 april Treparten tar EU-debatt om energieffektivisering 
16 mars Tuffa krav på energieffektivisering från EU
29 sep Riksdagen kritisk mot EU:s föreslagna Direktiv om Energieffektivitet
21 sep Treparten uppvaktar EU-parlamentarikerna om EE-direktivet
5 sep SABO kritisk till EU-direktiv om energieffektivisering
15 aug Nya EU-krav om energieffektivisering föreslås


Kontaktperson på SABO:

Johanna Ode, ansvarig internationella frågor, tel. 08-406 55 22, e-post: johanna.ode@sabo.se