20 juni Bättre samordning när nyanlända ska etableras

Etableringsreformen som skulle underlätta för nyanlända att etablera sig i samhället har utvärderats och fått en hel del kritik. SABOs medlemsföretag påpekar till exempel att det tar för lång tid för nyanlända att få sina personnummer, vilket försenar uthyrningsprocessen. Ett problem som kanske kan lösas med hjälp av ett nytt samordningsnummer.

I december 2010 trädde den så kallade Etableringsreformen i kraft. Syftet med lagen är att ge nyanlända bättre förutsättningar att etablera sig i samhället. Arbetsförmedlingen tog då över samordningsansvaret från kommunerna för nyanländas introduktion.

Etableringsreformen har nu utvärderats och en hel del kritik riktas mot brister i samordningen, långa handläggningstider, glapp i utbetalningar av ersättningar och inte minst svårigheten att hitta bostäder på orter där det finns gott om arbete.

SABO hade under hösten 2011 kontakt med några medlemsföretag för att ta reda på vad man har för erfarenheter av reformen. Några pekade då på problemet med att etableringsersättningen till nyanlända betalas ut först i mitten av månaden, vilket ibland medfört att hyresinbetalningar kommit in för sent. Ett annat problem är att det tar för lång tid för nyanlända att få sina personnummer, vilket försenar uthyrningsprocessen. SABO har framfört dessa synpunkter till de handläggare på SKL som arbetar med en översyn av etableringsreformen.   

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna har fått i uppdrag att i samråd med SKL se över ansvar och roller för socialt stöd och ersättningar till nyanlända och att utveckla och förbättra samordningen mellan myndigheterna. En arbetsgrupp har särskilt arbetat med frågorna kring ledtider, datum för utbetalningar och analyserat de glapp som uppstått. I en aktuell delrapport till regeringen redovisas nu flera förslag till åtgärder. För att minska ledtiderna och de glapp som uppstår vid utbetalningar av ersättningar föreslås att de nyanlända i väntan på personnummer kan få använda ett samordningsnummer.

Ett annat förslag är att utbetalningsdatum för etableringsersättningen bättre anpassas till datum för när hyra och andra räkningar ska vara betalade. Några av de lösningar som föreslås kommer att kräva förordningsförändringar, men det är en glädjande nyhet för SABO och våra medlemsföretag att en förändring nu är på gång.

Läs mer i bifogade rapport som inlämnades till regeringen den 15 juni i år:

Etablering av vissa nyanlända - samverkan och samordning2012.pdfEtablering av vissa nyanlända - samverkan och samordning2012.pdf

Kontaktperson på SABO:
Ulrika Sax, tel. 08- 406 55 13.