7 jun Förändringar i lagen om energideklarationer 
 
energideklaration_nylag.jpg

Riksdagen har beslutat om flera viktiga förändringar i lagen om energideklarationer. De nya reglerna, som gäller från 1 juli, innebär bland annat att en energideklaration ska överlämnas till en köpare eller ny hyresgäst vid försäljning eller uthyrning. Energiprestanda ska också anges vid annonsering. SABO bjuder in till en kunskapsdag om Energideklarationer den 13 september med anledning av lagändringarna.


Förändringarna är en följd av att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats samtidigt som det finns ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer. Dessa träder i kraft den 1 juli. 

En av förändringarna är att energideklarationen ska kunna visas upp och även överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering i kommersiella medier (tidningar och hemsidor). Energideklarationen ska även visas upp för intresserade nyttjanderättshavare eller för en spekulant på en byggnad. Deklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.

Energideklarationen ska också liksom tidigare visas upp i entrén vilket gäller för alla typer av byggnader förutom småhus.

Den tidigare benämningen specialbyggnader försvinner. Det ska nu alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten.

Till ändringarna i lagen hör också att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras med vissa undantag.

Dessutom flyttas tillsynen över energideklarationer från kommunerna till Boverket.

Läs mer om förändringarna i lagen om energideklarationer på Boverkets hemsida.


SABO bjuder in till en kunskapsdag om Energideklarationer den 13 september.

 

Kontaktperson på SABO:
Katarina Härner, Fastighetsutveckling
E-post: katarina.harner@sabo.se
Telefon 08-406 55 19