15 juni Svårt att nå miljömål

Naturvårdsverket rapporterar att de flesta miljökvalitetsmål som
riksdagen beslutat om inte kommer att nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Detta gäller även miljömålet "God Bebyggd miljö" som berör SABOs medlemsföretag till exempel när det gäller avfall, fukt och mögelskador i bostäder samt problem med inomhusbuller. Utvecklingen är dock positiv inom ventilation, sanering av radon och energieffektivare bebyggelse.

miljömål.jpg
Den fördjupade utvärderingen, Steg på väg, som Naturvårdsverket presenterar visar att 14 av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om inte kommer att nås till 2020 med dagens förutsättningar. Inte heller det övergripande generationsmålet kommer att kunna nås. De miljömål som kommer att nås är Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. De miljömål som berör SABOs medlemsföretag och som inte kommer att nås är God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Miljömålet God bebyggd miljö omfattar många olika delar. Utvecklingen är positiv inom ventilation, sanering av radon och energieffektivare bebyggelse. Negativt är att vägtransporterna ökar med buller och dålig luftkvalitet som följd och att grönområden i tätorter minskar. Det finns många bostäder med fukt och mögelskador samt problem med inomhusbuller. För att nå avfallsmålen behövs mer styrmedel. Kulturvärden uppmärksammas och skyddas inte tillräckligt. Många kommuner har fortfarande gamla planeringsunderlag och översiktsplaner, men deras planeringsberedskap för vindkraft har förbättrats. Fler åtgärder och nya styrmedel behövs.

Naturvårdsverket föreslår att politiken ska fokusera på tre områden för att ha en möjlighet att närma sig miljömålen:
• Säkerställa att redan fattade beslut genomförs
• Ta fram strategier för en hållbar konsumtion
• Kommunicera möjligheterna med miljöarbetet


Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida där också utvärderingen Steg på vägen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2012 finns att ladda ner.


Kontaktperson på SABO

Patrizia Finessi
tel dir 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se