15 maj Ny vägledning om komponentredovisning av fastigheter

Komponentmetoden innebär en ändrad komponentavskrivning.jpgvärderingsprincip för fastigheter och kommer att förändra bostadsföretagens resultat och nyckeltal. En byggnad ska nu delas upp i komponenter som exempelvis stomme, stammar och fasad. Varje komponent ses som en tillgång och skrivs av var för sig. Eftersom det finns en stor efterfrågan på exempel och resonemang om hur indelningen ska göras har SABO tagit fram en vägledning i ämnet.

Kravet på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning ”Årsredovisning och koncernredovisning”, det så kallade K3-regelverket. En övergång till komponentmetoden påverkar inte beskattningen. I inkomstskattedeklarationen kan därför direktavdrag medges för exempelvis underhållsutgifter även om utgifterna aktiveras i bokföringen. Metoden innebär inte heller någon förbättring eller försämring av kassaflödet utan bara en förändring av sättet att hantera utgifter i bokföringen.

Syftet med denna vägledning är att ge läsaren hjälp med hur man kan resonera i arbetet med att implementera och tillämpa komponentredovisning. Hittills har det visat sig att många frågor uppkommer vid själva övergången från en traditionell avskrivningsmetod till komponentavskrivning. Särskild tonvikt har därför lagts på själva implementeringsfasen.

Komponentredovisning spänner över områdena byggnadsteknik, ekonomi och IT. Vid själva övergången till komponentredovisning krävs ett nära samarbete mellan byggnadstekniker och ekonomer, och i vissa fall även programvaruleverantörer, för att det ska bli så rätt som möjligt redan från början.

Eftersom de årliga resultaten, nyckeltal med mera kommer att förändras är det viktigt att VD, styrelse och ägare är informerade.


Beställ vägledningen bland våra trycksaker

SABOs medlemmar kan även ladda ned vägledningen som pdf i vår pdf-bank (OBS! Kräver inloggning)