14 december
Allmännyttan mot år 2030
 
Urbanisering, globalisering, hållbar utveckling, individualisering och digitalisering är några av de utmaningar som de allmännyttiga bostadsföretagen ställs inför. Därför tar nu bransch- och intresseorganisationen SABO fram ett nytt framtidsprogram – Allmännyttan mot år 2030.

När omvärlden och bostadsmarknaden förändras behöver allmännyttan diskutera sin roll och sina uppgifter i ett långsiktigt perspektiv. Därför beslutade SABOs kongress i våras att SABO i dialog med medlemsföretagen ska ta fram ett nytt framtidsprogram med sikte på år 2030. Framtidsprogrammet ska inspirera medlemsföretagens strategiska diskussioner, bidra till en konstruktiv dialog med ägaren och ge omvärlden en bild av allmännyttans ambitioner.

– Vi har inlett arbetet med att skaffa oss en djupare förståelse för vad som händer i omvärlden, säger Jörgen Mark-Nielsen, projektledare för framtidsprogrammet på SABO. Hur kommer megatrenderna att påverka bostadsbranschen i allmänhet och hyresrätten i synnerhet? Det är Tyréns som hjälper oss att göra en omvärldsanalys och spana mot framtiden.
 
Sex analysgrupper tillsatta
– Vi har också startat sex analysgrupper som ska fördjupa sig i olika aspekter på nyttan med allmännyttan. Detta arbete leds av verkställande direktörer från olika medlemsföretag. Tanken är att grupperna ska ha ett prövande och resonerande förhållningssätt. Avsikteten är inte att slå fast sanningar, utan att på grundval av kända fakta och motiverade bedömningar diskutera den framtida utvecklingen samt de möjligheter och problem som den inrymmer.
 
Analysgruppen tillväxt och välfärd leds av Ulf Nyqvist, vd för AB Botkyrkabyggen. Delstudien behandlar bland annat den kommunala nyttan med ett eget bostadsföretag, nyproduktion, rörlighet på bostadsmarknaden, regionalisering och situationen på svaga bostadsmarknader.
 
Gruppen som studerar boende med livskvalitet fokuserar på hemmets betydelse, flexibilitet i hyresrätten, digitaliserade bostäder, boende för äldre och bostadsområdets kvalitet. Gruppen leds av Cathrine Holgersson, vd för AB Gavlegårdarna.
 
Delstudien om ekonomiskt hållbar utveckling leds av Britt Johansson, vd för Kalmarhem AB. Här diskuteras bland annat frågor som livscykelekonomi, upphandling, renovering, systematisk hyressättning, balanserade ekonomiska villkor och hur allmännyttans vinster används.
 
Analysgruppen socialt hållbar utveckling har många frågor på agendan: Samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande. Arbetet leds av Dan Sandén, vd för AB Skövdebostäder.
 
Delstudien om ekologiskt hållbar utveckling leds av Anette Sand, vd för AB Familjebostäder. Begränsad klimatpåverkan, effektivare energianvändning, näranollenergibyggnader, miljövänligt beteende, ombyggnad, cirkulär ekonomi samt miljöhänsyn vid upphandling är några av de frågor som penetreras.
 
Analysgruppen Framtidens boende ska försöka flytta perspektivet 15 år framåt i tiden och diskutera frågor som: Hur kommer hushållen att se ut? Hur vill människor bo om 15 år? Vad kommer att vara självklart då och vad ska vara flexibelt? Hur fungerar hyresrätten år 2030? Vilka affärsmodeller är lönsamma? Hur får vi in morgondagens teknik i befintliga hus? Arbetet leds av Jonas Hansson, vd för AB Helsingborgshem.
 
I analysgruppernas uppdrag ingår också att diskutera hur allmännyttan kan bidra till en utveckling som samtidigt är både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Hur ska dessa perspektiv balanseras? Vilka avvägningar behöver göras för att nå ett optimalt resultat?
 
Nyttan med allmännyttan
Därutöver kommer SABO att göra en uppföljning av de reformer som genomfördes 2011: Ny allbolag och avskaffande av allmännyttans hyresnormerande roll. Vad har reformerna inneburit för bostadsföretagens verksamhet, för relationen mellan kommun och bostadsföretag, för konkurrensen på bostadsmarknaden, för hyresutvecklingen och hyresgästerna?
 
– Resultatet av omvärldsanalysen och alla delstudierna kommer att presenteras och diskuteras på en nationell konferens den 14 juni 2016, berättar Jörgen Mark-Nielsen.
 
– Tanken är att resultatet tillsammans med rapporterna från forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan ska lägga grunden för det nya framtidsprogrammet. Vi är också intresserade av att ta del av det arbete med framtidsfrågor som bedrivs av flera medlemsföretag. Hör gärna av er till mig, säger Jörgen Mark-Nielsen.
 
Framtidsprogrammet ska tas fram under hösten 2016 och vintern 2017 och då kommer SABO att bland annat bjuda in till regionala konferenser. Målet är att ett nytt och väl förankrat framtidsprogram ska beslutas av kongressen som hålls i Linköping i april 2017.
 
Arbetet med det nya framtidsprogrammet leds av en styrgrupp bestående av Leif Jakobsson, ordförande i SABO, Carin Ramneskär, förste vice ordförande, Helén Ohlson, andre vice ordförande samt Kurt Eliasson, vd för SABO.
 
Till arbetet är en referensgrupp från SABOs styrelse knuten bestående av Bo Brännström (l), Paul Eskilsson (mp), Lars Johansson (s), Hans Klintbom (c), Christopher Larsson (sd), Marie Lindén (v), Åke Nilsson (kd) och Eva Thalén Finné (m).
 
SABOs nuvarande idéprogram SABO-företagen mot år 2020 – till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna som beslutades av kongressen år 2007 kan laddas ner här.
 
Kontakt på SABO
Jörgen Mark-Nielsen, vd-staben
jorgen.mark-nielsen@sabo.se
08-406 55 40