22 jan
Kartläggning av hur nyanlända bor

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2015 kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och för de personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl de tre senaste åren.

I kartläggningen ingår bland annat att redovisa bostadssociala aspekter och handel med kontrakt och adresser. Boendesituationen för barnfamiljer ska ges särskild uppmärksamhet.

Boverket ska också kartlägga nyanländas förutsättningar att få tillgång till bostäder både vad gäller bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, bostäder på den sekundära bostadsmarknaden och olika former av tillfälliga bostäder.

Kartläggningen ska redovisas senast den 15 oktober 2015.
I uppdraget ingår också att Boverket ska redovisa förslag  på åtgärder för hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder. Detta ska redovisas senast den 1 mars 2015.

SABO för redan diskussioner med SKL om behovet av en kartläggning av eget boende och har därför bjudit in representanter från ett tiotal medlemsföretag till ett första planeringsmöte i februari. Syftet med studien är att få fram ett bättre kunskapsunderlag i dialogen med bland annat Migrationsverket och andra berörda myndigheter.

SABO välkomnar Boverkets utredning, som ska genomföras i samråd med berörda parter och ser fram emot att kunna bidra med viktiga erfarenheter och insikter från de allmännyttiga bostadsföretagen.

Kontaktperson på SABO:
Ulrika Sax
08-406 55 13
ulrika.sax@sabo.se