29 jan
Ny rapport från Länsstyrelserna om hemlöshet ​
CM-MN01005-424x184.jpg
Hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem och många kommuner är beredda att testa nya metoder i arbetet mot hemlöshet. Det är några av slutsatserna i rapporten Hemlöshet - en fråga om bostäder.

För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. 
Slutrapporten har nu överlämnats till regeringen. Av den framgår bland annat att: 

  • Hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem, inte enbart som ett individuellt problem. 
  • Många kommuner är beredda att testa nya framgångsrika metoder. 
  • Behoven av att sprida dessa nya insatser är stora.

I rapporten konstateras att trots att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden framförallt har sin grund i bristen på bostäder tenderar många kommuner att individualisera problemen, och se dem som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med. 
– Det behövs riktade insatser och individuellt stöd, särskilt när barn är inblandade, men socialtjänsten kan inte lösa frågor kring bostadsbyggande och utbildning. Vår slutsats är att många kommuner behöver bli bättre på att samverka internt mellan sina förvaltningar, säger Henrik Weston, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Rapporten kan du hämta hem direkt från Länsstyrelsens webbplats. Där lyfter länsstyrelserna även fram goda exempel från allmännyttiga kommunala bostadsföretag.

– Många av SABOs medlemsföretag arbetar på ett framgångsrikt sätt med vräkningsförebyggande arbete och det är glädjande att flera av dem fått möjlighet att berätta om sitt arbete vid de regionala konferenser som Länsstyrelserna har ordnat runt om i landet, säger Lena Johansson, SABO.

SABO har tillsammans med SKL, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram rapporten Bostad för alla – Vem tar ansvar för att alla får en bostad. Den bygger på intervjuer med representanter för kommuner och bostadsföretag, myndigheter och frivilligorganisationer samt innehåller fem viktiga slutsatser från projektgruppen bakom rapporten:
  • Bostadsförsörjningen ska vara en kommunledningsfråga
  • Det krävs samordning och samarbete för att lyckas
  • Myndigheter, bostadssökande och fastighetsägare bör ha
    en enda kontaktväg till kommunen
  • Det behöver byggas fler bostäder
  • Staten bör ta ett bättre ansvar

Rapporten Bostad för alla kan du hämta hem här på sabo.se

Kontaktperson på SABO
Lena Johansson, tel 08-406 55 18