29 okt
SABO föreslår hur EUs energiregler kan förbättras

Nu inleder Europeiska kommissionen en översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda. SABO nyttjar tillfället och framför synpunkter på hur regelverket kan förbättras.

– Direktivet har hjälpt till att sätta fokus på energifrågan, men regelverket kan bli bättre. SABO föreslår förenklingar i genomförandet av energideklarationerna och krav på obligatorisk verifiering av energiprestanda, säger Gabriella Castegren, energiexpert på SABO.

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBP) är EUs huvudsakliga verktyg för att förbättra energiprestandan i Europas fastighetsbestånd. Direktiv är EU-regler som implementeras i nationell lagstiftning. EPBD har bland annat gett upphov till krav på nära-noll-energi-byggnader och energideklarationer.

Direktivet publicerades för första gången 2002 och uppdaterades senast 2010. Nu är det dags för Europeiska kommissionen att utvärdera om målen med direktivet har uppnåtts. Kommissionen inleder översynen med att bjuda in intressenter att tycka till i en så kallad konsultation. Genom närmare 80 öppna frågor samlar Kommissionen in synpunkter för det fortsatta arbetet. SABO har nu skickat in sitt konsultationssvar, där flera förbättringsförslag lanseras. SABO föreslår att det i EPBD:

• införs krav på verifiering av byggnaders energiprestanda, men att detaljerna för hur verifieringen ska gå till utformas av respektive medlemsstat.
• tydliggörs att bostadsföretag ska kunna certifiera egna energiexperter för att genomföra energideklarationer.
• tydliggörs att platsbesök av konsult inte är obligatoriskt vid energideklarationer.

Även den europeiska intresseorganisationen Housing Europe, där SABO är medlemmar, kommer att besvara konsultationen. Även där har SABO bidragit.

– I Housing Europes kommitté för energi- och byggfrågor har vi diskuterat direktivet och det finns en samstämmighet om vi behöver verifiera byggnaders energiprestanda, säger Johanna Ode, kommittéordförande för Housing Europe och ansvarig för internationella frågor på SABO.

Kommissionens översyn ska bli klar under 2016 och de har då möjlighet att föreslå ytterligare åtgärder om det behövs.

Du hittar mer information på Kommissionens webbplats.

Du kan också ladda ner SABOs konsultationssvar i sin helhet (på engelska).

Kontaktpersoner SABO
Gabriella Castegren
 energiexpert
Gabriella.Castegren@sabo.se

Johanna Ode
ansvarig internationella frågor
Johanna.Ode@sabo.se