1 februari
Fler bostäder i Sverige tack vare Kombohus Bas?
Fler-bostader-i-Sverige-tack-vare-Kombohus-Bas.jpg
Att SABOs Kombohus har rönt framgång på marknaden råder det inget tvivel om i dagsläget, men hur har Kombohusen påverkat den Svenska bostadsmarknaden? Det är något som SABO hoppas få reda på med hjälp av ett examensarbete under våren.

Det långsiktiga målet med SABOs Kombohus är att bryta den
negativa kostnadsutvecklingen för att bygga nya hyresbostäder samt att få fler aktörer att arbeta med en industriell process. Men hur har det egentligen gått nu när nästan 3 000 bostäder är byggda eller är i process att byggas inom SABOs Kombohus Bas? Detta är något som Simone Heller och Bonnie Winnberg,
civilingenjörsstudenter från KTHs Samhällsbyggnadsprogram ska undersöka i ett examensarbete.

Huvudfrågan i examensarbetet är om det blivit fler bostäder
i Sverige tack vare SABOs Kombohus Bas. Forskningen kommer genomföras genom enkäter till de allmännyttiga bolag som uppfört ett Kombohus Bas, samt djupintervjuer med nyckelpersoner från några av projekten.

– Tesen i vårt arbete är att SABOs Kombohus Bas
har haft en marknadspåverkan och att det idag står färdiga hyresrätter på plats som annars inte skulle blivit byggda, säger Simone Heller och Bonnie Winnberg.

Konkret är frågan ställd utifrån perspektivet ”Hade det byggts något annat om Kombohusen inte hade funnits som ett alternativ?”. Vidare ligger det även i forskningsuppdraget att analysera de kostnader och intäktsmodeller som finns i
dessa projekt och eventuellt påvisa olika regionala skillnader.

– Vi ser det som oerhört viktigt att mäta ramavtalens effekter och utfall på den Svenska bostadsmarknaden och jag hoppas
verkligen att de företag som har avropat ett Kombohus Bas har möjlighet att svara på den enkät som kommer skickas ut, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO tillika handledare åt examensarbetarna på SABO.

Examensarbetet genomförs med start den 18 januari och ska
presenteras i början på juni.

– Vi ser verkligen fram emot att genomföra examensarbetet i samarbete med SABO och SABOs medlemsföretag, säger Simone Heller och Bonnie Winnberg.

Enkäten skickas till samtliga företag som avropat ett Kombohus Bas. Ekonomisk uppföljning genomförs för de färdigställda husen.

Kontaktperson på SABO
Jonas Högset
08-406 55 10
jonas.hogset@sabo.se

Foto: Anders Sällström HFAB