2 februari
Förslag för ökad delaktighet i EU-arbetet
delaktighet_eu_forstasida.jpg
Den 1 februari överlämnade utredare Maria Strömvik betänkandet EU på hemmaplan till demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utredningen presenterades också vid ett seminarium i Europahuset, där SABOs Johanna Ode kommenterade utredningen i ett panelsamtal.

Utredningen har sett över möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. I betänkandet konstaterar utredningen att det behövs insatser för att höja kunskapsnivån, öka delaktigheten samt förbättra informationstillgången. Flera konkreta förslag presenteras.

- Ett av de viktigaste förslagen är att formalisera Regeringskansliets arbetssätt och inrätta EU-beredningsgrupper. Syftet är att samla in intressenternas synpunkter i ett tidigt skede, innan en svensk ståndpunkt fastställts, kommenterar Johanna Ode, ansvarig för internationella frågor på SABO.

Utredningen konstaterar att det idag är skillnad på organisationers möjlighet att påverka EU-lagstiftningen och den rent svenska lagstiftningen. I det nationella lagstiftningsarbetet använder regeringen och Regeringskansliet exempelvis utredningar och remisser för åsiktsinhämtning inför beslut om ny lagstiftning. I EU-arbetet används dessa i huvudsak efter att regeringen varit med och antagit lagen i rådet och den endast ska implementeras i svensk lagstiftning.
 
- För att skapa en genuin delaktighet krävs det att regeringen och Regeringskansliet går längre än vad utredningen föreslår. För att få fram de bästa förslagen och lösningarna måste de skapa en öppnare kultur där de inte bara lyssnar på intressenters förslag utan också diskuterar och är öppna med den svenska positionen i rådsarbetet. Dialog är nyckelordet, fastslår Johanna Ode.

Seminariet där utredningen presenterades och där SABO medverkade i efterföljande panelsamtal arrangerades av EU-kommissionens och Europaparlamentets Sverigekontor. Här kan du se en webbsändning.

Utredningen har överlämnats till demokratiminister Alice Bah Kuhnke och hanteras nu av Regeringskansliet. SABO och andra intressenter har möjlighet att formellt ta ställning till utredningens förslag vid en eventuell remiss av utredningen.
Här hittar du utredningen i sin helhet.

EUs lagstiftningsprocess
EU-lagstiftning tillkommer genom ett samspel mellan EUs institutioner. Det är Europeiska kommissionen som initierar förslag till ny och reviderad lagstiftning. Innan ett färdigt lagförslag presenteras pågår kommissionens tankearbete och samråd och det är under dessa faser som möjligheterna till påverkan är störst. När kommissionen formellt presenterar ett lagförslag sänds det till Europaparlamentet och rådet för behandling. Det är regeringen som företräder Sverige i rådet. Europaparlamentet och rådet behöver komma överens om lagstiftningen, inklusive de ändringar och tillägg de vill se i kommissionens förslag för att det ska bli en ny lagstiftning. Sedan genomförs den i respektive medlemsland och då är utrymmet för nationella initiativ och särlösningar begränsat. Många gånger är det först i detta sena skede som Regeringskansliet formellt efterfrågar synpunkter från intressenter.

Lagstiftningsprocessen finns mer utförligt beskriven i utredningen, avsnitt 4.4.

Kontaktperson på SABO
Johanna Ode
Ansvarig internationella frågor
08-406 55 22
johanna.ode@sabo.se