24 februari
Ny lag om mottagande av nyanlända i kommunerna

Den 1 mars 2016 träder en ny lag i kraft som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska kunna bosätta sig i en kommun och komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

– Att få till ett mer strukturerat flöde så att människor inte fastnar på anläggningsboenden utan kan komma vidare i sin etablering är både lovvärt och nödvändigt. Samtidigt kvarstår problemen med att bostäderna inte kommer att räcka till och här krävs fler åtgärder, säger Susanna Wahlberg, chef för SABOs enhet för boende och juridik.

Lagens omfattning
Den nya lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande samt deras anhöriga. Lagen omfattar inte ensamkommande barn.

Fördelning på kommuner
De nyanlända ska enligt lagen fördelas på landets kommuner utifrån deras arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Regeringen har i en förordning beslutat om kommuntal som anger hur många nyanlända som varje kommun ska ta emot. Nya kommuntal kommer att fastställas i förväg för ett år i taget.

Kommunernas mottagande
Från det att Migrationsverkets beslut om anvisning till en kommun är fattat har kommunen två månader på sig att erbjuda ett mottagande. Staten ersätter kommunerna med fasta belopp för mottagningen av nyanlända. Kommunerna har också rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår från det att en bostad har anmälts tillgänglig till dess att en nyanländ flyttar in.

Lagens räckvidd
Den nyanlända som blir anvisad till en kommun får inte att bo kvar i anläggningsboende, men blir inte skyldig att bosätta sig i den anvisade kommunen. Möjligheten att bosätta sig på egen hand kvarstår. Beslut om anvisning kan inte överklagas, varken av den nyanlände eller av kommunen. Det kommer inte att finnas några sanktioner mot en kommun som inte tar emot en anvisning.

Fler bostäder behövs
SABO påpekade i sitt remissyttrande över lagförslaget att konsekvensanalysen är bristfällig. Ska kommunerna kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lagen behöver det byggas i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Nya bostäder kommer att behöva byggas av såväl allmännyttiga bostadsföretag som av privata fastighetsägare och kommuner kommer att behöva engagera sig i planarbete och infrastrukturutbyggnad på ett nytt sätt. Många nyanlända kommer dock inte att ha råd att bo i nyproducerade lägenheter.
SABO föreslog därför i remissyttrandet att regeringen skulle ta ett mer samlat grepp om bostadsfrågan och knyta ihop frågor som rör integration och nyanländas etablering i samhället med frågan om hur den allvarliga bristen på bostäder ska åtgärdas.

Fler åtgärder krävs
– Målsättningen med den nya anvisningslagen är bra, menar Susanna Wahlberg. Det är ju på orter där arbetsmarknaden är god som förutsättningarna att etablera sig i ett nytt land är som bäst. Samtidigt är bostadsbristen störst på dessa orter.
I statsbudgeten för år 2016 ingår ett nytt statsbidrag till kommuner som ökar sitt bostadsbyggande och som syftar till att premiera ett nytt arbetssätt.

– Detta stöd är ett steg i rätt riktning, säger Susanna Wahlberg. De överläggningar som nu förs mellan riksdagspartierna kan också förväntas ge ytterligare resultat. Förmår inte det svenska samhället att komma tillrätta med bostadsbristen ökar risken för konflikter. Många grupper i samhället har problem att få tag i bostäder och olika intressen ställs emot varandra.

Läs mer här:

Kontaktperson på SABO
Susanna Wahlberg
08–406 55 17
susanna.wahlberg@sabo.se