5 februari
SABO framför energiförslag till EU-kommissionen
SABO framfor energiforslag till EU-kommissionen.jpg
SABO har tagit chansen att berätta om allmännyttans erfarenheter och framföra förbättringsförslag till EU-kommissionen i en konsultation om Energieffektiviseringsdirektivet. Direktivet är bland annat grund för krav på energikartläggningar för stora företag och diskussionen om individuell mätning och debitering av värme.

2016 är året då kommissionen kommer föreslå hur flera av EUs regelverk inom energiområdet ska revideras. Som underlag för sina förslag samlar kommissionen in synpunkter bland annat genom att ställa frågor i så kallade konsultationer. Den senaste handlade om Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

SABO har i vårt konsultationssvar till kommissionen beskrivit den svenska allmännyttans erfarenheter av EED samt framfört förslag på vad som kan förbättras när det ses över. En viktig synpunkt är att fastslå att kravet på kostnadseffektivitet måste finnas kvar för åtgärder som individuell mätning och debitering (IMD).

– Detta är i detta skede, innan kommissionen presenterat ett färdigt lagförslag, som vi har störst möjlighet att påverka utformningen. Därför är det viktigt att vi redan nu är aktiva och visar vilka konsekvenser olika lösningar får för svenska allmännyttan, säger Johanna Ode, ansvarig för internationella frågor på SABO.

Sammanfattningsvis anser SABO att:
– det är av största vikt att det tydliggörs att åtgärder som exempelvis IMD ska vara tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva. Annars tvingas bostadsföretag lägga resurser på åtgärder som inte leder till någon energieffektivisering, vilket motverkar direktivets övergripande mål.
– det bör ske en samordning mellan krav på energideklarationer i direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och energikartläggningar för stora företag i EED. Dessa har delvis samma syfte men har inte harmoniserats och ger därför dubbla krav vilket medför väsentligt ökade kostnader, utan att det leder till mer energieffektivisering.
– det är viktigt att medlemsländerna fortsatt har möjlighet att använda alternativa åtgärder för att uppnå målet i artikel 7, istället för vita certifikat. Alternativa åtgärder i Sverige har bland annat innefattat en hög skatt på koldioxid samt kunskapssatsningar och kunskapsspridning kring energieffektivisering som har varit framgångsrika.
– det i EED ska införas krav på att medlemsstaterna genomför energisparkampanjer riktade till bostadskonsumenter. Inspiration kan hämtas från SABOs framgångsrika Energisparkampanj.

Kommissionen förväntas presentera sitt förslag till revidering av EED i september. Därefter sänds det till Europaparlamentet och rådet för behandling. Det är regeringen som företräder Sverige i rådet. Europaparlamentet och rådet behöver komma överens om direktivet, inklusive de ändringar och tillägg de vill se i kommissionens förslag för att det ska bli ett nytt direktiv. Sedan implementeras det i respektive medlemsland och då är utrymmet för nationella initiativ och särlösningar begränsat.

Här hittar du hela konsultationssvaret:
SABOs konsultationssvar EED Feb 2016.pdfSABOs konsultationssvar EED Feb 2016.pdf

Här kan du hitta mer information om SABOs Energisparkampanj

Tidigare nyheter
Klartecken för fortsatt energieffektivisering (om IMD)

SABO föreslår hur EUs energiregler kan förbättras (om Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD)

Kontaktpersoner
på SABO
Johanna Ode
08-406 55 22
johanna.ode@sabo.se

Gabriella Castegren
08-406 55 16
gabriella.castegren@sabo.se   

Per Holm
08-406 55 21
per.holm@sabo.se