​9 maj
Nytt bidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande
bygge.jpg

Reglerna är nu klara för det nya statsbidrag (byggbonus) som ska stimulera kommunerna att öka bostadsbyggandet. En del av bidraget är särskilt avsett för kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Regeringen har nu beslutat en förordning som reglerar det nya statsbidraget till kommunerna för ökat bostadsbyggande. En grundläggande förutsättning för att en kommun ska kunna få del av bidraget är att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod antagit dels riktlinjer för bostadsförsörjningen och dels en ny översiktsplan eller sett över den befintliga översiktsplanens aktualitet.

Det belopp som ska fördelas uppgår i år till 1,85 miljarder, nästa år till 1,8 miljarder och därefter till 1,3 miljarder årligen. Grunden för fördelningen är antalet bostäder i kommunen som omfattas av ett startbesked givet från och med 1 augusti föregående år och tolv månader framåt. Bostäderna kan tillkomma genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

40 procent av stödet fördelas enbart utifrån antalet startbesked under perioden augusti-juli. 60 procent av stödet fördelas utifrån antalet bostäder som fått startbesked under samma period i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunerna.

Det blir Boverket som ansvarar för detta bidrag och som fördelar pengarna en gång om året. Kommuner som vill vara med i fördelningen måste ansöka om detta senast den 1 oktober varje år. Det stödbelopp som en enskild kommun kan få beror på inte enbart på hur många startbesked som givits i kommunen utan också på det totala antalet startbesked i landet och på kommunens referenstal. Statsbidraget betalas ut senast den 1 december.

Läs förordningen här