10 maj
Underskott på bostäder – men byggandet slår rekord
 
Allt fler kommuner rapporterar om underskott på bostäder samtidigt som byggandet ökar. Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 61 500 bostäder nästa år.
 
Med underlag från landets samtliga kommuner kan Boverket visa en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2016 och 2017. Prognosen presenteras i Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande.
 
I bostadsmarknadsenkäten bedömer 240 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder, det är drygt 30 procent fler än förra året. Förändringen beror mycket på att befolkningen har vuxit snabbt och förväntas öka även de närmaste åren. Samtidigt bedömer kommunerna att bostadsbyggandet fortsätter att öka. 2015 påbörjades preliminärt 48 600 bostäder enligt SCB, inklusive ombyggnader. Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder nästa år.
 
Ökningen förutsätter dock att kapaciteten i byggsektorn är tillräcklig. Men det märks även en osäkerhet från byggherrar om kommunernas kapacitet när det gäller planering och bygglov. På lite längre sikt finns risken att kraftigt höjda bostadsräntor, kanske samtidigt med svag utveckling för hushållens disponibla inkomster, kan leda till prisfall och minskat byggande.
 
– Det vi ser just nu är en fantastisk utveckling, nyproduktionen ökar runt om i hela landet. Alla, både kommuner och bostadsföretag, tar sitt ansvar och levererar rekordsiffror. Men med det sagt, utmaningen nu är att hantera kapacitetsbristen i byggbranschen som vi ser är ett problem för allmännyttan med färre och i vissa fall till och med inga anbud, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.
 
Kapacitetsbrist eller en fråga om produktivitet
Det totala tillskottet färdigställda bostäder om 37 500 bostäder 2015 ska dock jämföras med Boverkets bedömning av behovet som är 77 000 färdigställda årligen fram till 2020. Vi behöver således fördubbla bostadsbyggandet samtidigt som vi har kapacitetsbrist i byggindustrin, vilket ger stigande priser. Det finns vilja och pengar hos både kommuner och investerare samt en mycket gynnsam marknad för att ytterligare öka bostadsbyggandet Det är dock svårt att se att vi kan öka resurserna i den mängd som behövs utan lösningen är att fokusera på produktiviteten. 
 
- Det är glädjande att se att bostadsbyggandet ökar så kraftfullt och att hyresrättsbyggandet ökar mest. Det finns inget hinder i systemet för ett ökat bostadsbyggande, hindret är kapaciteten och att vi nu ser att byggpriserna fortsätter att öka, säger Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på SABO. Det är fler än bolagen i allmännyttan som vill öka byggandet i Sverige, och vi slåss om samma resurser. Detta kan vara det som stjälper de högt ställda ambitioner som finns för att möta den akuta bostadsbristen. 
 
Produktiviteten i byggsektorn sjunker
2015 släppte McKinsey & Company en analys över hur produktiviteten för byggsektorn har utvecklats i jämförelse med industrins. Under perioden 1994-2011 nästan fördubblades produktiviteten inom tillverkningsindustrin, medan byggindustrin under samma period minskade sin produktivitet med drygt 5 procent. Analysen gjordes för bland annat Frankrike, Belgien, Italien, Spanien och Storbritannien. Läs hela Mckinsey & Companys rapport här. 
 
– Sverige är inte med i jämförelsen men vi vet via Eurostat att vi har de absolut högsta byggpriserna i EU. Jämför vi till exempel kostnadsläget med Storbritannien så är det 60 procent högre priser i Sverige. Med det vill vi säga att produktivitetsfrågan är ännu viktigare för Sverige på grund av vårt högre kostnadsläge, säger Petter Jurdell. Ett statligt initiativ till en liknande studie är nog på sin plats. Att mäta produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är en grannlaga uppgift men eftersom byggbranschen har så stor inverkan på Sveriges tillväxt och utveckling krävs mätning och uppföljning. Jag tror att vi alla kan betydligt bättre, vi behöver rätt fokus när vi ser över statliga regler, utvecklar våra branschregler och upphandlingsmodeller. Det finns stora möjligheter med en förbättrad produktivitet, både för Sverige och för vår byggindustri.
 
Läs mer
Du som vill läsa mer om Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer samt ta del av öppna data kan göra det via länkarna nedan. Viktor Dahlberg ansvarar för innehållet i bostadsmarknadsenkäten och Hans-Åke Palmgren ansvarar för Boverkets indikatorer med byggprognos.
 
Läs en kortversion av Bostadsmarknadsenkäten
Här hittar du Boverkets artikel
 
Webbseminarium med Boverket
Den 11 maj klockan 09:30 bjuder Boverket in till ett webbseminarium om bostadsförsörjningens utmaningar. Där kommer dessa frågor att diskuteras. Här kan du läsa mer om seminariet och se webbsändningen.