8 augusti 2017

Ny webbplats för utländska byggare

Regeringen har givit Boverket i uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats riktad mot utländska byggherrar och byggbolag. Där ska de kunna hitta information om vilka regler och förutsättningar som gäller för bostadsbyggande i Sverige.

Den nya webbplatsen ska bland annat upplysa om byggregler, planprocesser och arbetsmiljöregler. Huvudsyftet är att utländska företag lättare ska kunna etablera sig och bygga bostäder i landet. I första hand kommer texterna att vara på engelska.

I uppdragsbeskrivningen pekar regeringen på att det råder begränsad konkurrens inom landets bostadsbyggnadssektor, och att både kommuner och kommunala bostadsföretag ibland har svårt att få in anbud. Genom den nya webbplatsen hoppas regeringen att konkurrensen ska öka, att bristen på byggarbetskraft ska minska och att nya bostäder ska kunna efterfrågas av fler.

Regeringen vill också att Boverket meddelar Näringsdepartementet vad staten ytterligare kan göra för att underlätta för utländska byggföretag.

Arbetet med den digitala informationsplatsen sker i samråd med andra statliga myndigheter och även med SABO, Sveriges kommuner och landsting, Fastighetsägarna och arbetsmarknadens parter.

I år anslår regeringen två miljoner kronor till uppbyggnaden av webbplatsen, och nästa år tre miljoner kronor. Därefter får förvaltningen kosta en miljon kronor årligen.

Senast i juli 2018 ska den nya webbplatsen vara i drift.

 

Intensivkurs i svenska byggregler

SABO, Invest Stockholm och Tyréns erbjuder en tvådagars intensivkurs för internationella företag som vill etablera sig i Sverige.

Läs mer om kursen här