31 maj 2017
Gemensam sak i energifrågan
 
SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket.
 
– Energieffektivisering och arbetet med förnybar energi är en mycket angelägen fråga. Med ett gemensamt ställningstagande utifrån de svenska förhållandena når vi lättare framgång, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.
 
EU-kommissionen lade i november förra året fram ett stort paket med lagförslag på energiområdet kallat "Vinterpaketet". Just nu är det Europeiska unionens råd, där svenska regeringen är representerat, och Europaparlamentet som var för sig gör ändringsförslag. Därefter ska de hitta en gemensam överenskommelse om hur regelverken ska utformas innan de ska slutligen ska införas i varje lands lagstiftning.
 
SABO har tillsammans med SKL och Energiföretagen Sverige enats om gemensamma ändringsförslag i energieffektiviseringsdirektivet (EED), direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) samt förnybarhetsdirektivet (RED). Synpunkterna har sammanställts i en skrivelse som nu skickats till nyckelpersoner i Europaparlamentet.
 
– Vi välkomnar EUs ambitioner när det gäller att minska energianvändningen i Europa och står fullt bakom de målsättningar som föreslås. Däremot finns det vissa förslag i vinterpaketet som får negativa konsekvenser och leder till en ökad energianvändning i våra svenska byggnader. Det är allvarligt. Därför vill vi uppmärksamma beslutsfattarna på dessa förslag innan de slutliga förhandlingarna om direktiven sker, säger Anders Nordstrand.
 
Tre punkter lyfts fram som har stor betydelse för det framtida energieffektiviseringsarbetet och arbetet med förnybar energi i Sverige:
  1. Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte göras obligatoriskt i länder där värmen är inkluderad i hyran. Detta har visat sig vara kontraproduktivt och kan leda till ökad energianvändning, ökade kostnader och införande av energifattigdom i flerbostadshus.
  2. Det finns behov av ett teknikneutralt europeiskt regelverk som behandlar förnybar energi lika, oberoende av om den produceras på plats eller tillhandahålls av energibärare som till exempel fjärrvärme och fjärrkylanät eller elnät.
  3. Tredjepartsleverantörer bör inte ges rätt att få tillgång till fjärrvärme- och kylanätet för att sälja värme/kyla direkt till slutanvändare eftersom det skulle både göra investeringar i nät och produktion mycket osäkra och öka kostnaderna för slutanvändare. I stället förespråkar vi ett reglerat tillträde för tredjepartsleverantören till fjärrvärmenäten.
 
– Det är det viktigt att EU enas om ett regelverk som på riktigt leder till resurseffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Varje medlemsstat har unika förutsättningar och därför är det avgörande att EU inte reglerar på detaljnivå, utan medger flexibilitet och nationell anpassning, säger Anders Nordstrand.