23 mars 2017Boverket ska utreda undantag från krav på bygglov

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov och att se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen.

Enligt regeringsbeslutet ska Boverket utreda förutsättningarna för generella undantag från kravet på bygglov när det gäller:

– ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader,
– montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader samt
– byggande av altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus.
 
Boverket ska även se över om Plan- och byggförordningens bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygganmälan är ändamålsenligt utformade och vid behov föreslå hur bestämmelserna bör justeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017 i de delar som avser solceller, solfångare och altaner, övriga delar senast den 31 mars 2018.

Här hittar du regeringens beslut