8 mars 2017
Kvinnor på hälften av posterna i allmännyttans tjänsteyrken

53 procent av de som har ett tjänsteyrke i de allmännyttiga bostadsföretagen är kvinnor. Det visar statistik från SABO.

– Det är glädjande, alla arbetsplatser mår bra av en blandning av till exempel kön, ålder och etnicitet. Fler perspektiv ger nytänkande och det kommer bland annat hyresgästerna till del, säger Hanna Larsson, chef för HR-enheten på SABO.

Lagom till den Internationella kvinnodagen 8 mars kan SABO sammanställa personalstatistik från medlemsföretagen. Den visar bland annat att 53 procent av tjänstemännen i allmännyttan är kvinnor. Det ligger i nivå med tidigare mätningar, i flera år har andelen legat kring drygt 50 procent.
Andelen kvinnliga verkställande direktörer har ökat, från 20 procent år 2013 till dagens 22,5 procent.

Sett till totalen anställda i SABOs medlemsföretag är 39 procent kvinnor. Däremot är andelen lägre bland de kollektivanställda, 25 procent är kvinnor.