24 mars 2017
Tillsammans mot brott – regeringens brottsförebyggande program
 
Regeringen har presenterat ett nationellt brottsförebyggande program – Tillsammans mot brott – som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Nyckelorden är samverkan, lokal problembild och kunskapsbaserat.

Regeringen tillsätter en nationell samordnare för brottsförebyggande frågor under två år och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) ska årligen lämna en rapport till regeringen om hur det brottsförebyggande arbetet bedrivits på lokal, regional och nationell nivå.

Det brottsförebyggande programmet ska bidra till att stimulera och entusiasmera fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Det riktar sig till en bred målgrupp: myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och civilsamhället.

I programmet beskrivs regeringens övergripande målsättningar för hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. Vidare anges regeringens målsättningar för och exempel på hur förebyggande insatser kan riktas mot såväl individer som riskerar att begå och har begått brott, som de tillfällen och situationer där brott riskerar att uppstå.
 
En god välfärd för alla motverkar brottslighetens grundorsaker
Att motverka brottslighetens grundorsaker handlar till stor del om att skapa en god välfärd för alla, slår regeringen fast. Det handlar om:
  • rätten till en trygg barndom och en trygg uppväxt utan droger och våld,
  • rätt till utbildning och arbete, och 
  • en god boendemiljö som är trygg och säker.


Parallellt med arbetet att utveckla välfärden menar regeringen att brottsligheten måste mötas med riktade insatser för såväl de individer som riskerar att begå eller har begått brott, som mot de omständigheter, platser och situationer där det finns en risk för att brott kan begås.

I programmet nämns grannsamverkan, trygghetsvandringar och utformning av utemiljön som brottsförebyggande åtgärder, liksom fysiska åtgärder som skalskydd av olika slag men även sociala insatser. BID (Business improvement districts) lyfts i programmet som exempel på bra samverkan, det vill säga att fastighetsägare tillsammans med boende och offentliga aktörer lyfter ett område genom bland annat investeringar i den offentliga miljön, fastigheter och i trygghetsskapande åtgärder. Allmännyttan är ofta en central och drivande aktör i BID.

Regeringen har bland annat som mål att man ska verka för att:

  • brottsförebyggande aspekter i högre grad beaktas i fysisk planering och bostadsbyggande, och att 
  • stötta samverkan mellan privata och offentliga aktörer som vill samverka kring lokala trygghetsfrågor.


Regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott 

BRÅ

Kontaktperson på SABO:
Sara Rokka
08-406 55 18