31 mars 2017Höjd skatt vid fastighetsöverlåtelser
 
Försäljning av paketerade fastigheter ska med vissa undantag beskattas och en generell skatteplikt för stämpelskatt införs vid fastighetsbildningar. Det och mer därtill föreslår den statliga paketeringsutredningen - till vilken SABO är kritisk.
 
Det är den statliga ”Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” som presenterar dessa förslag.
Utredningen går även under namnet Paketeringsutredningen.
 
Utredningen föreslår att:
  1. avskattning ska ske när ett företag avyttrar aktier i ett bolag vars huvudsakliga tillgångar består av fastigheter, så kallade paketerade fastigheter,
  2. en generell skatteplikt införs för stämpelskatt vid fastighetsbildningar,
  3. stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 till 2,0 procent,
  4. stämpelskatt inte längre ska utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser,
  5. klassificeringen av fastigheter som lager- eller kapitaltillgång slopas i bolagssektorn, samtliga fastigheter ska i stället behandlas som kapitaltillgångar, och
  6. det införs en skattemässig kontinuitet avseende på anskaffningsvärdes fördelning på byggnader och mark vid underprisöverlåtelser av fastigheter. Det betyder att byggnaden kommer att ha samma skattemässiga avskrivningsunderlag och restvärde hos köparen som den hade hos säljaren. Idag förändras anskaffningsvärdets fördelning på byggnad respektive mark vid en överlåtelse utifrån det aktuella taxeringsvärdets fördelning på byggnad och mark.
 
Utredningen föreslår att de nya reglerna ska tillämpas från och med den 1 juli 2018.
 
SABO är kritiskt till förslagen och anser att utredningen gått utanför direktivets ramar både vad gäller förslaget om beskattning av försäljning av andelar och stämpelskatt på fastighetsbildningar. Utredningen konstaterar att fastighetsbranschen redan idag är överbeskattad men väljer trots det att lägga fram förslag som leder till höjd skatt. Förslagen riskerar att försämra de ekonomiska förutsättningarna för bland annat nyproduktion av bostäder och kommer sannolikt även inverka negativt på fastighetsvärdena i Sverige. När EUs regler om begränsade ränteavdrag införs 2018/2019 så innebär det ytterligare höjd skatt för fastighetsbolagen och försämrade förutsättningar för nyproduktion.
 
 
Kontakt på SABO:
Peter Wallberg
08-406 55 15
peter.wallberg@sabo.se