2013


2013-12-06

En enklare detaljplaneprocess.pdfEn enklare detaljplaneprocess.pdf

Förändrad instansordning för va-målen.pdfFörändrad instansordning för va-målen.pdf

Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster.pdfStärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster.pdf

 

2013-10-21

Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar.pdfTekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar.pdf 

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet.pdfSamordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet.pdf


2013-10-04

Beskattning av mikroproducerad el.pdfBeskattning av mikroproducerad el.pdf


2013-09-06

 
En effektivare plan- och bygglovsprocess.pdfEn effektivare plan- och bygglovsprocess.pdf

 
Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.pdfReglerat tillträde till fjärrvärmenäten.pdf

 
Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme.pdfPrisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme.pdf

Rätta byggfelen snabbt.pdfRätta byggfelen snabbt.pdf

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdfFörslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdf 

Regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter.pdfRegeländringar för fler bostäder åt unga och studenter.pdf

 
2013-08-09
 
En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området.pdfEn samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området.pdf

 
2013-07-15
 
Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar.pdfFörslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar.pdf

2013-06-28

Minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.pdfMinska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.pdf

2013-06-14

Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling.pdfGoda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling.pdf


2013-05-17

Det behövs fler hyresbostäder - kongressuttalande.pdfDet behövs fler hyresbostäder - kongressuttalande.pdf


2013-05-07

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet.pdfImplementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet.pdf

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014.pdfVissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014.pdf


2013-03-22

Elnätstariffer - behövs mer regler om tariffernas utformning.pdfElnätstariffer - behövs mer regler om tariffernas utformning.pdf

Ett effektivare plangenomförande.pdfEtt effektivare plangenomförande.pdf

Experternas kompetens och oberoende - ändringar i lagen om energideklarationer.pdfExperternas kompetens och oberoende - ändringar i lagen om energideklarationer.pdf

Hyres- och arrendetvister i framtiden.pdfHyres- och arrendetvister i framtiden.pdf

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav.pdfÖkat bostadsbyggande och samordnade miljökrav.pdf

 
2013-01-31

Högre ersättning vid mastupplåtelser.pdfHögre ersättning vid mastupplåtelser.pdf

Tomträttsavgäld och friköp.pdfTomträttsavgäld och friköp.pdf


2013-02-22


Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el.pdfVägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el.pdf

Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige.pdfAnalys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige.pdf