Att göra nytta
 
I lite drygt sex år har de allmännyttiga bostadsbolagen haft en speciallag. Allmännyttan ska kombinera samhällsnytta med affärsmässiga principer. I lite drygt sex månader har jag varit vd för SABO och det blir allt tydligare hur viktig allmännyttans kombinerade uppdrag är.
 
Affärsmässiga principer är inte samma sak som vinstmaximering eller de kommersiella villkor som gäller i privata näringslivet. Inte heller betyder lagen att allmännyttan ska agera exakt som privata fastighetsägare – eftersom allmännyttan även har uppdraget ta ett samhällsansvar. Samhällsansvaret, rätt hanterat med affärsmässiga principer, är oerhört viktigt för allmännyttans ägare – kommunerna.
 
Det är ingen slump att allmännyttan har en speciallag, kommunens möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar blir mycket svårt om den inte själv äger ett bostadsföretag. Det visar sig inte minst nu i samband med den nya bosättningslagen. Många kommuner är beroende av allmännyttan för att klara bostäder till de nyanlända. Många är beroende av allmännyttan som motor och innovatör för energibesparingar, näringslivsutveckling, integration, med mera i landets kommuner. Det gör mig stolt och det gör mig ödmjuk inför uppdraget som vd för SABO i en tid då allmännyttans kanske aldrig varit så viktig som nu.
 
Och apropå samhällsnytta och kommunnytta: I början av året släppte SABO en integrationsrapport som rönt stort intresse och det kommer säkerligen öka ännu mer. Själv tycker jag att rapporten blev väldigt bra och det är särskilt roligt att kunna visa upp alla goda exempel från så många medlemsföretag. Jag kan bara konstatera att det görs så mycket bra för att förbättra den sociala hållbarheten. Vi kan verkligen sträcka på oss och vara stolta. Den 16 februari har vi ett kostnadsfritt inspirationsseminarium om rapporten där ett antal av medlemsföretagen kommer att vara med och berätta om hur de har lyckats med sitt integrationsarbete. 

Hyressättning och nyproduktion
Vi tog tidigare ett beslut om att bilda en VD-grupp som ska se över hyressättningssystemet. Nu är gruppen bildad och vi har fått många bra reaktioner, även i media. Jag ser det som ett bra framtida arbetssätt.
 
I mitten av januari samlades de 23 största SABO-bolagens VDar till en träff i Stockholm. Vi gästades bland annat av bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson och Boverkets GD Janna Valik. Även om de till viss del var nöjda med utvecklingen i byggandet finns det mycket kvar att göra för att nå den önskade nivån. Hindren är också många och därför behöver vi vara än mer proaktiva på SABO. Byggherregruppen har fått i uppdrag att återkomma till mig med förslag på åtgärder för att öka bostadsbyggandet utöver det vi redan gör. Vi hade två intressanta och aktiva dagar och jag är glad över det engagemang och driv som finns i allmännyttan.

På väg mot 2030
Den 1 februari genomförde SABO den andra av fyra seminarier om idéprogrammet Allmännyttan på väg mot 2030. Cirka 75 personer hade samlats på Vasateatern i Stockholm för att under en dag lyssna på föredragningar och arbeta i grupper i syfte att föra fram synpunkter och tankar på SABOs idéprogram som ska antas på kongressen i april. Jag uppfattade att det var både livliga och intressanta diskussioner i grupperna och vi fick med oss många synpunkter i det fortsatta arbetet. 8 och 9 februari hålls konferenser om idéprogrammet, i Malmö respektive Göteborg, med över 100 anmälda till varje konferens. Riktigt roligt att intresset är så stort.

Förvaltningsfrågor – utmaningarna på mindre orter
Jag har även medverkat på Förvaltarforums konferens om förvaltningsfrågor och de framtida utmaningarna för förvaltning och drift. Oavsett om förvaltningen sker i egen regi eller på entreprenad är utmaningarna många. Det var totalt 150 personer på plats så intresset för dessa frågor är stort. Jag lyfte upp de särskilda problem som finns på mindre orter och speciellt de bolag som verkar på vikande marknader. I övrigt lyfte jag integrationen, svårigheterna att ta in nyproduktionen i förvaltningen, kompetensbristen och svårigheten att anställda kompetent personal med mera.
 
Jag har under dessa sex månader på SABO redan haft ett flertal kontakter med departementen och jag kan konstatera att SABO uppfattas som en seriös och viktig organisation. Våra åsikter är efterfrågade av många, vilket är väldigt roligt att höra.
 
Anders Nordstrand
8 februari 2017
FEBRUARI