Årets bästa renoveringsprojekt 2018

arets basta renoveringsprojekt 2016.jpg

SABO ser ett stort behov av att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt. Vi anordnar därför årligen en tävling med syftet att hitta goda exempel på renovering. Vi vill lyfta fram de företag som varit beställare av projekten. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.


Vad ska lämnas in?
Det framgångsrika renoveringsprojektet ska vara genomfört mellan åren 2014 och 2018. Genom att registrera er som tävlande så erhåller ni underlag för hur ert tävlingsbidrag ska presenteras. Underlaget är en blankett där projektet ska presenteras på ett enhetligt sätt för att möjliggöra bedömningen. Foton, och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Detta kompletterande material får inte ha större format än A4. Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A4-sidor och bör innehålla bilder som visar projektet före och efter renoveringen.
Inspiration för att medverka i tävlingen kan man få genom att ta del av 2017 års tävlingsbidrag. De samlade erfarenheterna från dessa projekt fins i skriften ”Årets Bästa Renoveringsprojekt 2017” att ladda ner längst ner på sidan.

 

Följande rubriker och disposition för skriftlig presentation ska följas:

 1. Renoveringsprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. En kort beskrivning av projektets genomförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert renoveringsprojekt


Bedömning av bidragen
Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsrenovering. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 • Innovationshöjd/idéhöjd
 • Projektets möjligheter att återupprepas
 • Hur projektet påverkar de boende
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med


Guldkornen i tävlingsbidragen kommer att sammanställas och delges andra företag som har intresse av framgångsrika renoveringsprojekt.

 

Registrering som tävlande
Registrering sker via mejl till Stefan Björling, SABO:
stefan.bjorling@sabo.se

 

När ni registrerar er får ni kompletterande information tillsammans
med tävlingsblanketten. Har ni frågor under tävlingsperioden ställs
dessa skriftligen via mail till Stefan Björling. Dessa frågor och svar
förmedlas till samtliga tävlande utan att ange vem/vilka som ställt
den aktuella frågan. Det är mycket viktigt att ni anger ert företags
kontaktpersons mejladress.

 

Inlämning av tävlingsbidragen
Inlämning av tävlingsbidragen sker senast 14 mars kl 12.00. Förslaget lämnas per mejl till stefan.bjorling@sabo.se.

 

Prisutdelning
Prisutdelningen kommer att ske på SABOs Fastighetsdagar i
Skövde den 30–31 maj 2018. Tre företag kommer att nomineras
till priset. Ett förstapris och två hedersomnämnanden kommer att
koras. Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.

 
 
Här hittar du en sammanfattning av tävlingsbidragen för bästa renoveringsprojekt 2017:
Renoveringstävling2017.pdfRenoveringstävling2017.pdf

 

Foto: Peo Quick/Matton