Investeringsstöd till bostäder för äldre 


Från den 15 november  2016 finns ett nytt investeringsstöd  att söka.  Nu blir det möjligt att skapa fler bostäder för äldre med hyresrätt.

 

Stödet går att söka för projekt som påbörjades fr.o.m den 1 januari 2016. Förra året fanns 160 mkr för ändmålet. Statens budgetram är 300 mkr för år 2017 och för åren 2018-2020 ska budgetramen vara 400 mkr per år.

Investeringsstödet är flexibelt utformat.  SABO bedömer att det ger goda möjligheter att förbättra boendet för äldre, i såväl nyproduktionen som i det befintliga beståndet. Bostadsföretagen får bättre möjligheter än med det förra investeringsstödet (t.o.m 2014) att använda och utveckla det befintliga beståndet, bland annat med träffpunkter. 

 

Sidan uppdaterades den 27 februari 2017


Kontaktperson på SABO
Ylva Sandström 
ylva.sandstrom@sabo.se  
08 - 406 55 04

 

Länsstyrelsen handlägger stödet. Boverket har utformat  tillämpningsföreskrifter, ansökningsformulär och informationsmaterial. Du hittar detta material under länken nedan.

 

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/hyreshus/investeringsstod-till-bostader-for-aldre-personer/

 

Boverkets föreskrifter avser frågor som vem som är behörig att göra en ansökan och vilka krav som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få den beviljad och liknande. Det är endast regeringen som kan ändra själva förordningen, dvs villkoren för att få detta stöd.

 

Förordningen hittar du på Riksdagens webbsida

 

Skillnader mellan  det nya investeringsstödet och det tidigare

Det fanns ett investeringsstöd till äldrebostäder under åren 2007 - 2014. I slutet av 2009 breddades tillämpningen och i samband med detta lanserades begreppet trygghetsbostäder. Det nya stödet innehåller en del förändringar:

 • begreppet trygghetsbostäder används inte längre
 • ålderskravet är sänkt till 65 år och äldre, från tidigare 70 år 
 • kravet på tillgängligheten är normal nivå enligt SIS standard (2006). Tidigare gällde att badrummen skulle ha den högre tillgänglighetsnivån
 • det går att, initialt, få ett visst stöd även för personalkostnaderna, t.ex. en trygghetsvärd
 • tillgång till gemensamma tjänster kan i vissa fall ersätta kravet på personalstöd
 • man kan få stöd för att göra tillgänglighetsanpassningar i de allmänna utrymmen som är kopplade till bostäderna för äldre

 

 Stödet utgår till tre huvudsakliga ändamål

 •  Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör särskilda boendeformer för äldre enligt Socialtjänstlagen
 • Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
 • Anpassning av allmänna utrymmen, i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt

 

Särskilda boendeformer kallas idag också vård- och omsorgsboende. För att få ett sådant boende krävs en behovsprövning och ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 

Den tredje punkten avser allmänna utrymmen i fastigheten, dvs trapphus, entréer, tvättstugor, avfallsutrymmen och liknande. Avsikten är att tillgängligheten ska kunna förbättras i de utrymmen som är kopplade till bostäderna för äldre.  

 
Vad avses med hyresbostäder för äldre? Goda utvecklingsmöjligheter

 

En viktig utgångspunkt i planeringen är att antalet bostäder för äldre ska bli fler. Det räcker inte med att "bara" erbjuda en bra lokal med gemensamma aktiviteter eller annan service till äldre. 


Med bostadslägenheter avses lägenheter som upplåts med vanlig hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för hushåll där en person fyllt 65 år. I husen, eller i nära anslutning till bostäderna, ska det finnas gemensamma utrymmen för de boendes olika aktiviteter. Vanliga hyreslägenheter kan byggas om för äldre och det räknas då som nytillskott.

Kravet på ett nytillskott av bostäder gäller dock inte vid renoveringar av särskilda boenden. 
 

Utrymmen för gemensamma aktiviteter 

De gemensamma utrymmena är avsedda för de boendes måltider och samvaro och aktiviteter som främjar gemenskap och trygghet. Utrymmen ska finnas i, eller i nära anslutning till fastigheterna med bostäder för äldre.

Personalstöd

I eller i anslutning till de gemensamma utrymmena ska det finnas personal dagligen som på olika sätt hjälper de boende, bl.a. så att olika aktiviteter ska fungera. Man kan få stöd för personalkostnaderna med ytterligare max 10 % beräknat på det samlade stödbeloppet ovan. Daglig personal betyder alla dagar i veckan. I förordningen finns inga krav på hur mycket tid varje dag. Man får utgå från behovet. 

 

Tjänster.

Istället för personal kan det finnas tillgång till andra gemensamma tjänster. De ska finnas i eller i anslutning till de gemensamma utrymmena.

Vad som avses med tjänster klargörs inte mer än så i förordningen.

 

Belopp, areor och tid


I regeringens budgetram för år 2017 finns 300 mkr för ändamålet och för åren 2018-2020 ska ramen vara 400 mkr per år.

 I förordningen finns ingen bortre tidsgräns för när stödet upphör. 

 

 1. Nybyggnadsprojekt kan få stöd med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadratmeter boarea
 2. Ombyggnadsprojekt kan få stöd med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadratmeter boarea
 3. Anpassningar kan få stöd med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden, dock högst 200 000 kr för ett enskilt projekt

 

En eller två personer?

 • För en bostadslägenhet som kan användas av en person lämnas stöd till högst 35 kvadratmeter och för högst 15 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation

 

 • För en bostadslägenhet som kan användas av två personer lämnas stöd till högst 50 kvadratmeter och för högst 20 kvadrater per bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

 
Anpassning av  allmänna utrymmen

Stöd kan lämnas stöd med högst 200 000 kronor per byggnadsprojekt. Det kan handla om tillgänglighetsåtgärder i entréer, avfallsrum och tvättstuga, utrymmen för att förvara rullatorer och rullstolar eller åtgärder som förbättrar ljud- och ljusmiljö. 

 

Förordningen kan tillämpas även på projekt som påbörjades tidigast den 1 januari 2016. Boendet ska finnas kvar minst åtta år

En förutsättning är att en ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen senast den 1 maj 2017.  

Stödmottagaren förbinder sig att under minst åtta år fortsätta verksamheten för vilken man fått investeringsstöd.


SABOs reflektioner

Stödets utformning ger god flexibilitet och kombinationsmöjligheter.  Bostadsföretagen kan både nyproducera och utveckla befintligt bestånd. Fastigheter som har god tillgänglighet, eller kan få det, kan användas och kompletteras med träffpunkter med olika aktiviteter. 

Vilka insatser som görs och hur de utformas avgörs av behov, resurser och möjligheter på den lokala bostadsmarknaden. 
De formella kraven på tillgänglighet och användbarhet är inte särskilt höga. Men det är givetvis viktigt att närmiljö, fastigheter och lägenheter får en så god utformning som möjligt i nyproduktionen och förbättras så långt det går i det befintliga bestånd som förändras till ett boende för seniorer.  Särskild uppmärksamhet bör ges till badrummen. 
 
Praxis om hur stödet kan användas kommer att utbildas under resans gång. Detta gäller bland annat vad som kommer att räknas som tjänster. 
 

Stödet utgår i enlighet med EUs regelverk om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 ”Stöd lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse".