Kommunal boendeplanering med fokus på äldre


Boendet för äldre är en kommunledningsfråga
Bra boende, och olika typer av stöd i boendet, betyder mycket för berörda invånares fortsatta självständighet och livskvalité. En positiv utveckling kommer i sin tur att minska ökningen av kommunernas kostnader för äldreomsorg. Utvecklingen av olika boendealternativ ökar valmöjligheterna och därmed äldre hushålls rörlighet på den lokala bostadsmarknaden. Boendet för äldre är därmed en kommunledningsfråga. 

Kommunernas långsiktiga planering och strategiutveckling har stor betydelse för hur både deras egna bostadsföretag och andra fastighetsägare kan styra sin verksamhetsutveckling.


Kommunernas boendeplanering
Boendeplaneringen är i sammanhanget ett viktigt strategiskt verktyg.  Flera kommuner har börjat utformat boendeplaneringen med särskilt fokus på äldres behov. Det finns också exempel på att mindre kommuner gjort en boendeplanering där olika invånares bostadsbehov undersökts och beskrivits, inklusive olika grupper av äldre.

Här är några exempel:


Arboga kommun
Arboga kommun har ca 13 300 invånare. Arbogabostäder AB har ca 400 lägenheter. I den här kommunen har de privata fastighetsägarna en stor roll i bostadsförsörjningen. Sedan några år tillbaka arbetar kommunen aktivt med boendeplaneringen.  I den plan som nu föreligger har samarbetet fördjupats mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. Befolkningsprognosen visar att andelen äldre invånare ökar även i denna kommun. Arbogas boendeplan består av tre delar:

- ett planeringsunderlag med olika fakta
- en behovs- och marknadsundersökning
- ett dokument om de politiskt antagna riktlinjerna


Kommunen vill ha fler yngre invånare och det finns flera byggklara tomter att köpa. Intresset för dessa har dock hittills varit ganska svalt. Örtagårdens seniorboende, med 24 lägenheter i hyresrätt, är därför ett intressant exempel. Seniorboendet byggdes av kommunens fastighetsbolag och en privat fastighetsägare. Inflyttningen skedde under år 2007. Många äldre Arbogabor flyttade dit och hade inga större problem med att sälja sina egna hem till yngre hushåll som flyttade till kommunen.
  

http://www.arboga.se/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/ovriga-planer/boendeplanering-2011-2012/


Boendeplanering i Arboga kommun. Presentation i mars 2012.pdfBoendeplanering i Arboga kommun. Presentation i mars 2012.pdf


Tierps kommun
Tierps kommun har drygt 20 100 invånare. AB Tierpsbyggen har ca 1700 lägenheter, fördelade på 12 olika orter. Kommunens beredning för tillväxt och samhällsbyggande har tagit fram underlag till en bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Man fick utvecklingsstöd till arbetet från HI, regeringsprogrammet "Bo bra på äldre dar". Kommunen började med att göra en förstudie. Inom ramen för denna genomfördes ett flertal dialogcaféer för att få engagemang och synpunkter från berörda invånare. Man genomförde också en utbildning i metodiken för politiker och tjänstemän.

Förstudie-rapporten presenterades på ett beredningsmöte i mars 2012.  

Tierps förstudie februari 2012, underlag boendeplan.pdfTierps förstudie februari 2012, underlag boendeplan.pdf


Kommunens webbplats, där arbetet presenteras.

 

Umeå kommun
Umeå kommun har ca 115 500 invånare. Rapporten "Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov" gavs ut i november 2011. Kommunen har genomfört en tillgänglighetsinventering av fastighetsbeståndet i alla stads- och kommundelar. Tillgängligheten beskrivs i tre kategorier; rullstolstillgänglighet, rollatortillgänglighet och "ej tillgängligt". Man har också gjort en prognos över äldreutvecklingen och inventerat befintlig service. Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning svarade för genomförandet. I styrgruppen ingick bl.a. AB Bostadens VD. AB Bostaden i Umeå har ca 15 300 lägenheter.

Umeå. Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov. Rapport nov. 2011.pdfUmeå. Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov. Rapport nov. 2011.pdf