Kommunal boendeplanering med fokus på äldre


Boendet för äldre är en kommunledningsfråga
Bra boende, och olika typer av stöd i boendet, betyder mycket för seniorers möjligheter till självständigt liv och god livskvalité. En positiv utveckling minskar ökningstakten av kommunernas kostnader för äldreomsorg.

 

Utvecklingen av olika boendealternativ ökar valmöjligheterna och därmed äldre hushålls rörlighet på den lokala bostadsmarknaden.

Kommunernas långsiktiga planering och strategiutveckling har stor betydelse för hur både de egna bostadsföretagen och andra fastighetsägare kan styra sin planering och verksamhetsutveckling.

 

Den här sidan redigerades den 30 juni 2017.

 

Kontaktperson på SABO är Ylva Sandström ylva.sandstrom@sabo.se  08 - 406 55 04.


Boendeplaneringen är ett viktigt strategiskt verktyg
Flera kommuner utformar planerna med ett särskilt fokus på äldres behov. Begreppen boendeplanering och  bostadsförsörjningsplanering avser samma process.  Möjligen ger det förstnämnda begreppet något större fokus på att den befintliga miljön och bebyggelsen utvecklas och kompletteras.

I flera fall tillämpar kommunerna olika typer av dialoger med intressenter/seniorer. Man använder aktiva metoder för att få underlag och för att ge berörda möjligheter att påverka planeringen.

 

Några exempel:

 


Arboga kommun
Arboga kommun har ca 13 850 invånare. Arbogabostäder AB har ca 400 lägenheter. I den här kommunen har de privata fastighetsägarna en stor roll i bostadsförsörjningen. Kommunen har arbetat aktivt med boendeplaneringen och i den plan som togs fram 2011 fördjupades samarbetet mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. 

Arbogas boendeplan består av tre delar:
- ett planeringsunderlag med olika fakta
- en behovs- och marknadsundersökning
- ett dokument om de politiskt antagna riktlinjerna

Exemplet är från tiden 2011-2012 men är lika aktuellt 2017.  Presentationen nedan är en god inspirationskälla.


Boendeplanering i Arboga kommun. Presentation i mars 2012.pdfBoendeplanering i Arboga kommun. Presentation i mars 2012.pdf


Mönsterås kommun
Mönsterås ligger norr Kalmar och har ca 13000 invånare. Mönsterås Bostäder AB har ca 1300 lägenheter.  Arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan påbörjades 2012. Dialoger genomfördes med ungdomar, barnfamiljer och seniorer.  Kommunen hade också ett nära samarbete med pensionärsorganisationen SPF. 

 

Citat från gällande plan:

"Dialogen med de äldre har skett i studiecirkelform för att tillsammans processa fram vilket boende seniorer önskar, var det ska byggas och vilka kostnader som kan accepteras. Framförallt har önskemål om centrumnära bostäder med närhet till service framkommit. Andra viktiga faktorer är bl.a. närmiljöns utformning, trygghet och prisläget. Dialogen med de äldre har skett i studiecirkelform för att tillsammans processa fram vilket boende seniorer önskar, var det ska byggas och vilka kostnader som kan accepteras. Framförallt har önskemål om centrumnära bostäder med närhet till service framkommit. Andra viktiga faktorer är bl.a. närmiljöns utformning, trygghet och prisläget.
Förutom studiecirklar har även föreläsningar om framtidens boende för äldre, tekniska hjälpmedel m.m. anordnats. Som ett resultat av det intresse som väckts av seniorer i kommunen har förslag på nybyggnation av seniorbostäder i kommunens fem
tätorter tagits fram."
 

 

 

 MÖNSTERÅS. Bostadsförsörjningsprogram.pdfMÖNSTERÅS. Bostadsförsörjningsprogram.pdf

 
Mönsterås Bostäder har nyproducerat med SABOs Kombohus i form av ett seniorboende, centralt i samhället.
 
Tierps kommun
Tierps kommun har drygt 20 300 invånare. AB Tierpsbyggen har ca 1800 lägenheter, fördelade på 12 olika orter. Kommunens beredning för tillväxt och samhällsbyggande inledde under 2011-2012 ett arbete med att ta fram en bostadsförsörjningsplan. Man har lite extra fokus på bostadsbehoven för äldre.
Arbetet inleddes med en förstudie. Inom ramen för denna genomfördes ett flertal dialogcaféer för att få engagemang och synpunkter från berörda invånare. Med den modell kommunen har för den politiska styrningen så genomfördes också en utbildning i metodiken för politiker och tjänstemän.
 

TIERP. Bostadsförsörjningsplan+2013-2025.pdfTIERP. Bostadsförsörjningsplan+2013-2025.pdf 

Umeå kommunmeå kommun
Umeå kommun har ca 123 00 invånare. AB Bostaden i Umeå har ca 15 700 lgh. Rapporten "Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov" gavs ut i november 2011. Inom ramen för den planeringen genomförde kommunen genomförde en tillgänglighetsinventering av fastighetsbeståndet i alla stads- och kommundelar. Tillgängligheten beskrivs i tre kategorier; rullstolstillgänglighet, rollatortillgänglighet och "ej tillgängligt". Man gjorde också en prognos över äldreutvecklingen och inventerade befintlig service. Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning svarade för genomförandet. I styrgruppen ingick bl.a. AB Bostadens VD.

Detta är ett bra exempel på hur arbetet kan läggas upp.


Umeå. Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov. Rapport nov. 2011.pdfUmeå. Bostadsförsörjning för den växande äldregruppens behov. Rapport nov. 2011.pdf