Seniorboende


Från servicehus till seniorboende
  
Boendet för äldre är en angelägen fråga i vårt land där andelen äldre hela tiden ökar. Omstruktureringen av servicehusen pågår dessutom för fullt och många SABO-företag berörs eller kommer att beröras av detta.


SABO kommer nu ut med en rapport som belyser denna händelseutveckling. Svårigheter som uppstår när kommunerna drar sig tillbaka från sitt tidigare engagemang tas upp men också olika möjliga lösningar.


Sex exempel visar mer konkret vad förändringarna kan innebära. Att kunna erbjuda ett bra boende för äldre är en mycket viktig uppgift för de allmännyttiga bostadsföretagen. Det behövs olika valmöjligheter som även måste passa den mindre plånboken. De omstrukturerade servicehusen är ett viktigt alternativ och erfarenheterna därifrån bidrar även till den vidare utvecklingen av boendet för äldre. Förhoppningen är att denna rapport ska ge läsaren idéer och inspiration.  


Kontaktperson
: Ylva Sandström

Från eget småhus till allmännyttan
Inom detta projekt har Institutet för framtidsstudier försökt besvara några viktiga frågeställningar kring 40-talistgenerationen. Inkomstutveckling, intresse för att byta sitt småhus mot en lägenhet i allmännyttan, vilka typ av boende som efterfrågas samt vilka flyttkedjor som kan uppkomma när denna generation lämnar sina villor.

Rapporten finns att beställa under Trycksaker.
En kortare version kan laddas hem nedan.

  Från eget småhus till allmännyttan - kortversion
 

Erfarenheter av seniorboende
Inom detta projekt sammanställs och analyseras resultatet av en enkätstudie som gjordes våren 2002 vid tema Rum & Process på Chalmers i Göteborg och som riktades till hyresgäster i seniorbostäder i sju SABO-företag. Rapporten finns att beställa under Trycksaker.