Bostäder att bo kvar i

 

Den 5 oktober 2015 lämnade utredningen "Bostäder för äldre" sin rapport till regeringen.  Den har namnet  ”Bostäder att bo kvar i, bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer”. 

 

 

Den här sidan redigerades senast den 22 december 2015.
 
 
Rapportens beteckning är SOU 2015:85
 
Under länken finns både en sammanfattning av rapporten och hela rapporten
 
 
Här kan du läsa SABOs genomgång av utredningens förslag
 

Remissrunda pågår
 
SABO kommer att besvara remissen. Ett 15-tal medlemsföretag har kontaktats för att få synpunkter till svaret. Styrelsen fattar beslut om remissvaret vid sammanträdet i början av februari 2016. 
 
Här finns information om vilka remissinstanserna är.
 
 
 
Förslag inom fyra huvudområden

Utredningen har lämnat förslag inom fyra huvudområden. I de flesta fall föreslås tidsperioden 2017 - 2021 för genomförandet.
 
  • Förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder
  • Fler nya bostäder för äldre
  • Underlätta flytt och kvarboende
  • Utvärdering, forskning och utveckling
 
 
Vad föreslås?
 
Utredningen har tagit ett brett grepp vilket är bra och välbehövligt. Rapporten är välskriven och innehåller en hel del bra fakta. Förslagen hänger logiskt ihop och går till stor del ut på att förbättra nuvarande verksamheter och processer. Detta ökar sannolikt chanserna till ett genomslag.
 
Tillgänglighetsfrågorna får fullt fokus. Boverket gav stöd till tillgänglighetsinventeringar; 5 mkr under 2014 och 10 mkr under 2015. Detta stöd har gett upphov till nästan 50 projekt, ett bra resultat för rätt lite pengar.  
 
Utredningen föreslår ett nytt stöd till hissinstallationer och det finns en tydlig koppling till tillgänglighetsinventeringar. Ett hissbidrag måste prioriteras och då gäller det att ha koll på i vilka områden och fastigheter som pengarna gör mest nytta. Förslaget är därför att det ska finnas ett fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar om 15 mkr per år från 2016 och några år framåt. Det är kommunerna som ska söka stödet, dvs som hittills. I regeringens budgetproposition för 2016 och riksdagens beslut avsattes dock inga stödpengar till fler tillgänglighetsinventeringar.
 
SABO vill ha ett bredare stöd till tillgänglighetsåtgärder inklusive hissinstallationer, inte ett hissbidrag enbart. 
 
Ett nytt investeringsstöd till trygghetsbostäder föreslås. Det ska som hittills gälla för såväl nyproduktion som ombyggnader. 

Utredningens förslagen handlar om i regel känd praktik som man kan "skruva på"; ett exempel är att flytthjälp ska kunna utgå till personer som är 75+ och bli en ”rutad” tjänst.

Förslaget om ett stöd till byggemenskaper är nytt. Det innebär att intresserade äldre får hjälp att konkretisera sitt inflytande i samband med tillkomsten av ett nytt bosammanhang. Det gäller projekt som tillkommer i egen regi likaväl som projekt där en grupp söker samarbete med allmännyttan. I båda fallen märks ett ökat intresse. Utredningens förslag går ut på att en grupp som bildar en förening ska kunna få stöd till processen att bilda en byggemenskap eller bogemenskap. För medlemsföretagen  innebär det att gruppen eller föreningen man samarbetar med är väl organiserad.
 
Inom det fjärde huvudområdet för rapporten föreslås att 20 mkr av befintliga medel inom forskningsprogrammen Formas och Forte avsätts för forskning om samspelet människa-hjälpmedel-teknik-bostad.  Bland annat behövs en bred uppföljning av hur trygghetsboendet utvecklas.  
  


Vilka direktiv fick utredningen? 


När utredningen tillsattes i mars 2014 fick den följande direktiv av regeringen:

  • Att kartlägga hinder för äldre personer att anpassa sitt nuvarande boende eller att flytta till ett bättre anpassat boende och vilka de bakomliggande orsakerna är för dessa hinder
  • Att analysera förutsättningarna för äldre att inneha eller ordna ett bättre boende och föreslå åtgärder som syftar till att förbättra dessa förutsättningar
  • Att analysera kommunernas förutsättningar att leva upp till de kvar som ställs i bostadsförsörjningslagen och i annan relevant lagstiftning och föreslå nödvändiga åtgärder


Enligt direktiven fick utredningen inte ta upp skattefrågor.  

I den tredje och sista punkten framhålls de kommunala bostadsföretagen som en av kommunernas förutsättningar att förbättra boendet för äldre.  De omnämns också som ”verktyg”. 

SABO lät göra en serie reportage under 2014. Nio medlemsföretag på helt olika lokala bostadsmarknader fick besök av en journalist som skrev reportage från besöken.  Företagen fick själva komma till tals om vilka möjligheter och hinder de möter för att vara de önskade ”verktygen”. Utredningen fick dessa reportage och SABO bjöd också in några fem av de intervjuade bostadsföretagen till ett möte med utredningen, den 27 januari 2015.

 

I utredningens expertgrupp har Ylva Sandström på SABO ingått.

 

Kontaktperson på SABO
Ylva Sandström
ylva.sandstrom@sabo.se
08-406 55 04