Bostäder och boende för äldre


Allmännyttan har en allt viktigare uppgift att erbjuda bra bostäder och ett tryggt boende för äldre. I stark förenkling går det ut på att öka möjligheterna för olika grupper av äldre att bo bra i det vanliga bostadsbeståndet.


Som äldre ska man kunna fortsätta leva så självständigt som möjligt och kunna röra sig på egen hand i fastigheten och i närområdet. Man ska kunna delta i en självvald gemenskap. Boendet ska fungera också när man börjar bli skröplig och behöver hjälp i hemmet. De som vill och behöver ska kunna flytta till andra boendeformer som trygghetsboende och gemenskapsboende.   


För att möjliggöra detta krävs både fysiska, sociala och praktiska insatser, ett arbete som kräver samverkan mellan bostadsföretaget och andra aktörer. Bostadsföretagens uppgift och möjligheter varierar beroende på den lokala bostadsmarknad där de är verksamma. SABOs uppgift är att ge stöd till medlemsföretagens egen strategiutveckling. Det sker bl.a. genom konferenser, utbildningar och stöd till nätverk och erfarenhetsutbyten. Ibland arrangeras kunskapsresor. Ibland initieras utvecklingsprojekt. 

 

Denna sida redigerades senast den 21 september 2015.

 

Kontaktperson på SABO är Ylva Sandström,  ylva.sandstrom@sabo.se   Tfn: 08 - 406 55 04.

 

Förslag i regeringens budgetproposition 21 september 2015

Inriktningen på politiken och förslagen som gäller äldre och boendet för äldre finns i utgiftsområde 9/ Hälsovård, sjukvård och social omsorg och i utgiftsområde 18/ Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Riksdagen fattar beslut om propositionen under november och december.

 

Regeringen skriver att man arbetar med en omläggning av bostadspolitiken. Intrycket är att bostäder och boende för äldre i större utsträckning framöver kommer vara en del av den generella bostadspolitiken. 

 

Regeringen föreslår ett nytt investeringsstöd till bostäder för äldre. 150 mkr föreslås för år 2016 och medlen ska kunna användas till:

 

A/ att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende (dvs vård- och omsorgsboende)    samt

B/ bostäder på den ordinare bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år   samt

C/  åtgärder som främjar kvarboende genom mindre anpassningar av gemensamma utrymmen i det befintliga bostadsbeståndet

 

Område A och B är avsett för bostäder med hyresrätt och område C för bostäder med hyresrätt och bostadsrätt.

Noterbart är att regeringen i detta förslag inte använder begreppet trygghetsbostäder.