Boinflytande


Samarbete och inflytande i bostadsområdet

En rapport om lokala organisations- och inflytandeformer ur hyresgästernas perspektiv. Forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet har här undersökt den lokala hyresgäst-
föreningens roll och hur denna har förändrats.

Rapporten finns att beställa under Trycksaker


Boinflytande på 2000-talet


Som ett led i arbetet med att utveckla den allmännyttiga hyresrätten gör SABO och Hyresgästernas Riksförbund följande principuttalande om utvecklingen av hyresgästernas möjligheter till inflytande över det egna boendet.

Medborgarna bestämmer mer själva
Allt fler medborgare engagerar sig för att utveckla inflytande, samverkan och välfärd i olika former. Denna samhällsutveckling, som kan beskrivas med begrepp som decentralisering, kreativitet, flexibilitet, nätverk, icke-hierar-kiska strukturer och lokalsamhälle, innefattar också hyresgästernas vilja till ett starkare inflytande över sitt boende. Allt mer medvetna och självständiga individer kommer i längden inte att låta någon annan bestämma över sin bostad och sitt bostadsområde.

Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar
Alla människor vill ha möjlighet till inflytande över de faktorer som påverkar livet och dess innehåll. Bostadsföretagets och hyresgästföreningens uppgift är att skapa goda förutsättningar, underlätta och erbjuda möjligheter för de boende att engagera sig, samt att bidra till att röja de hinder som finns eller uppkommer. En uthållig verksamhet måste bygga på de boendes intresse och engagemang.

Hyresgästernas inflytande och delaktighet är bra för de boende, för bostadsföretaget och för kommunen
Hyresgästernas möjlighet till inflytande över och delaktighet i fastighetens, bostadsområdets och stadsdelens utveckling gynnar på olika sätt såväl de boende som bostadsföretaget som kommunen:

· Hyresgästerna får möjlighet att bestämma över standard, service, kvalitet och tjänster i boendet. Delaktigheten bidrar till att göra bostadsområdet trivsamt, lugnt och tryggt.

· Bostadsföretaget får bostadsområden där hyresgästerna trivs och som uppfattas som mer attraktiva. Kostnaderna för omflyttning och för skadegörelse minskar. Detta bidrar sammantaget till att ge den allmännyttiga hyresrätten en starkare position på bostadsmarknaden.

· Kommunen får stabila, trygga och socialt väl fungerande bostadsområden samt en utveckling av demokratin och det medborgerliga engagemanget, vilket leder till att demokratin stärks och delaktigheten i samhällsutvecklingen ökar.

Besluten skall fattas av dem som berörs
Beslut skall fattas så nära de direkt berörda som möjligt och på den nivå där kunskapen om de konkreta förhållandena är störst. En verklig decentralisering av beslutsrätten och en sammankoppling av beslutsrätt och ansvar ger goda förutsättningar för att utveckla det lokala inflytandet på det sätt och i de former hyresgästerna själva väljer.

För att detta skall fungera måste de parter som tecknar förhandlingsordningen vara överens om den grundläggande inriktningen. Därefter fastställs de rutiner som är nödvändiga för att underlätta utvecklingen av hyresgästernas inflytande samt regler som beskriver när och hur hyran kan förändras.

Hyresgästens inflytande över lägenheten kan utvecklas
Den enskilde hyresgästen skall ha så stor bestämmanderätt som möjligt över den egna lägenheten. Varje hyresgäst skall ha möjlighet att påverka sin boendekostnad genom att själv välja standard, service och underhåll.

Hyresgästernas inflytande över de gemensamma frågorna kan utvecklas
Förhållanden utanför lägenheterna berör alltid flera hyresgäster. Vissa frågor berör de som bor i samma trappuppgång och använder samma entré. Andra frågor är gemensamma för ett helt hus, för ett helt kvarter eller för ett helt bostadsområde. Det är därför viktigt att inflytandet kan utövas just av dem som berörs av frågorna, det vill säga på rätt nivå.

Låt tusen blommor blomma
Ett inflytande som utgår från de som bor i området kommer att utformas på deras villkor och utifrån de lokala förutsättningarna. Det innebär att inflytandet kommer att se olika ut hos olika bostadsföretag och i olika bostadsområden och hus. Detta är en positiv utveckling som innebär att en mängd olika erfarenheter och kunskaper kommer att vinnas. Aktiva hyresgäster från olika områden, personal hos olika bostadsföretag och andra som arbetar och verkar i bostadsområden kommer att ha mycket att lära av varandra.

Hyresgästernas Riksförbund och SABO skall främja lokal utveckling och erfarenhetsutbyte
En alltmer lokalt präglad utveckling av inflytandet ställer större krav på organiserat erfarenhetsutbyte och systematiska utvärderingar. SABO och Hyresgästernas Riksförbund har viktiga uppgifter på detta område. Det behövs inspiration, utvecklingsarbete, uppföljning och utbildning. 
 

Hyresgästinflytandet 2006
SABO-företagens hyresgäster väljer att allt mer engagera sig kring enskilda frågor medan det traditionella arbetet med samråd mellan hyresgästföreningen och bostadsbolaget verkar få mindre betydelse och lockar allt färre boende.


I "Hyresgästinflytandet 2006" skildras hur hyresgästinflytanden har förändrats över tid och hur det ser ut hos SABO-företagen år 2006. I rapporten redovisas bland annat en enkätundersökning där SABO-företagen har svarat på frågor angående avtal, erfarenheter och synpunkter på hyresgästinflytande.


I rapporten redovisas även hur ett antal företag arbetar med hyresgästinflytande på ett nyskapande sätt. Vi hoppas att dessa exempel kan tjäna som inspiration för andra företag som diskuterar hur arbetet med hyresgästerna ska kunna vitalisera.


Rapporten finns att beställa under Trycksaker.