Kooperativ hyresrätt


Kooperativa hyresrätt tillämpas mest i samband med olika typer av gemenskapsboenden och enstaka andra projekt på mindre lokala bostadmarknader.   SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, fyllde 100 år 2016, och fortsätter nyproducera och förvalta föreningens fastigheter för medlemmarna.


Fakta och information om stadgar, avtal, vilka projekt som finns m.m. finns under de andra flikarna om kooperativ hyresrätt på  hemsidan. Endast medlemsföretagen kan komma åt den informationen, inloggning krävs.


Denna sida uppdaterades den 22 maj 2017.

 

Kontaktperson på SABO
Ylva Sandström, tfn 08 - 406 55 04.
ylva.sandstrom@sabo.se

 

Nyproduktion med kooperativ hyresrätt i Älvsbyn

 
Den 31 mars 2016 hölls konstituerande stämma för Leken 1 kooperativ hyresrättsförening. Älvsbyns Fastighetsbolag bygger ett hus med 30 lägenheter enligt ramavtalet med SABOs Kombohus Plus. Byggstarten gick i början av september 2016 och i början av december 2017 blir det inflyttning. NCC är entreprenör.  
 
Fastigheten Leken 1, läge maj 2017_beskuren.jpg
Så här långt har bygget kommit i
mitten på maj. 
 
Älvsbyn ligger ca 7 mil in i landet från Luleå. Behovet av nya bostäder är stort, framförallt för seniorer i egna hem. Den lokala bostadsmarknaden har stärkts och villor går lättare att sälja idag än för några år sen och till bättre priser. I maj 2015  drog Älvsbyns Fastigheter AB därför igång processen med att kunna nyproducera och att göra det med kooperativ hyresrätt. Under hösten 2015 bildades en arbetsgrupp bland intressenterna, som varit  "bollplank" till fastighetsbolaget i planeringen. Några  från arbetsgruppen valdes till den första styrelsen på den konstituerande stämman i mars 2016.
 
Här är en länk till fastighetsbolagets hemsida med deras information om projektet med kooperativ hyresrätt
 

 

Under nedan finns informationsbroschyren om projeket. Fastigheten kommer hyras ut till Leken 1 kooperativ hyresrättsförening.

 

http://alvsbynsfastigheter.se/wp-content/uploads/2016/11/Kooperativa-hyresrätter-kv.-Leken.pdf

 
 

Förändringar i lagen om ekonomiska föreningar gäller fr.o.m  den 1 juli 2016

 

En översyn har gjorts av den nuvarande lagen som gäller sedan 1987.  Riksdagen fattade den 27 januari beslut om flera förändringar som börjar gälla den 1 juli 2016. Beslut om följdförändringar togs samtidigt gällande flera andra lagar som berörs, däribland lagen om kooperativ hyresrätt.  Den kooperativa hyresrätten bygger till stor del på lagen om ekonomiska föreningar, även kallad föreningslagen.  Om nuvarande stadgar visar sig strida mot en bestämmelse i den nya föreningslagen måste stadgarna ändras vid en stämma som hålls senast den 30 juni 2018. SABO 
gör en översyn av vad förändringarna innebär för de kooperativa hyresrättsföreningar som hyr sina fastigheter av något av SABOs  medlemsföretag. 


Inflyttning årsskiftet 2014-2015 i två nya gemenskapsboenden

 

Växthuset kooperativ hyresrättsförening finns i Karlskrona och är ett gemenskapsboende för seniorer. Sofielunds kollektivhus i Malmö, SoKo, har tillkommit i ett samarbete mellan MKB Fastighet och KiM, kollektivhusföreningen i Malmö. Båda projekten upplåts med kooperativ hyresrätt. Du kan läsa mer om dem på en annan del av SABOs hemsida

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/delaktighet/Sidor/Gemenskapsboende.aspx

Hur många föreningar finns?

 

Bolagsverket ansvarar för att registrera företag och ekonomiska föreningar. Kooperativ hyresrätt är ett särskilt slag av ekonomisk förening. I maj 2016  fanns ca 125 kooperativa hyresrättsföreningar registrerade. Svaret är annars att sammanställd information saknas, eftersom ingen samhällsinstans har ansvaret att följa utvecklingen. SABO håller koll på utvecklingen med anknytning till medlemsföretagen och har ganska god koll på vad som händer i övrigt.

Det finns f.n. ca 50 föreningar med hyresmodell med koppling till ett av SABOs medlemsföretag. Dessa föreningar har tillsammans ca 1700 lägenheter. SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening äger ca 7600 lägenheter.

 

Juli 2016. Kooperativa hyresrättsföreningar anknytning SABO.pdfJuli 2016. Kooperativa hyresrättsföreningar anknytning SABO.pdf

 

Hur utvecklas den kooperativ hyresrätten?

 

Projekt med kooperativ hyresrätt tillkommer då och då, när behoven av nyproduktion stämmer överens med förhållanden på olika lokala bostadsmarknader. Flera intressanta projekt byggs också utanför allmännyttans domäner.

En viktig poäng med kooperativ hyresrätt är att ge utrymme för självbestämmande i boendet. I hyresmodellen kooperativ hyresrätt, där en fastighetsägare bygger ett hus och hyr ut det till en förening, måste man kunna organisera inflytande och ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren och föreningen.  Möjligheten med upplåtelseinsatser gör att hyresnivåerna kan bli lite lägre än annars.

Sen flera år tillbaka har kooperativa hyresrättsföreningar främst tillkommit i samband med projekt för gemenskapsboende. Det är framförallt lite äldre personer som tar initiativ till dessa, men exempel finns på projekt för alla åldrar.

Det finns ett stort behov av nya lättskötta bostäder för äldre personer i villa. Medlemsföretagen kan bygga med SABOs Kombohus kombinerat med kooperativ hyresrätt. I vissa fall kan detta vara det enda framkomliga alternativet för nyproduktion.SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Föreningen firar 100-årsjubileum år 2016

 

SKB står i en klass för sig på svensk bostadsmarknad. Föreningen äger lägenheterna, snart ca 7700 st. Ca 70 000 personer är köande medlemmar, varav ca 40 % är under 18 år. Man kan förbli köande medlem när man flyttar och senare flytta tillbaka. Då har man en god turordning för att välja lägenhet.

SKB bildades 1916 i en tid när bostadsstandarden i Stockholm såg totalt annorlunda ut jämfört med idag. Även 100 år senare är SKB en unik företeelse på den svenska bostadsmarknaden. Lagen om kooperativ hyresrätt, som kom den 1 april 2002, utformades så att SKB skulle bli "lagligt". Föreningen var förebild för ägarmodellen av kooperativ hyresrätt. Dessförinnan hade den verkat med dispenser från övrig bostadslagstiftning. SKB har en stor nyproduktion. Man bygger numera projekt även utanför Stockholms stad.

Läs mer på http://www.skb.org/Vad gör SABO?

 

Grundläggande information om kooperativ hyresrätt
Denna information finns under en särskild flik och är endast tillgänglig för medlemsföretagen. Man måste logga in som medlem på hemsidan.

Förteckning över föreningar och projekt
I förteckning ovan beskrivs kort medlemsföretagens föreningar och projekt med kooperativ hyresrätt. Flera intressanta exempel utanför SABO-sfären beskrivs också. Den uppgraderas tre-fyra gånger per år. OBS att hyresnivåerna i förteckningen inte är uppdaterade.

Underlag för stadgar och avtal
Denna information är endast tillgänglig för SABOs medlemsföretag. Under denna rubrik finns underlag till stadgar (en kort och en lång version, underlag till blockhyresavtal och eventuellt förvaltningsavtal samt låneavtal (om upplåtelseinsatserna).

Utbildning och träffar
Utbildning arrangeras när det verkar finnas ett behov eller också på beställning av ett-flera medlemsföretag. SABO arrangerar också träffar för erfarenhetsutbyte.

Kooperativ hyresrätt - en handledning för bostadsföretag. Uppgradering pågår

SABO skrev en handledning som var klar hösten 2002. Versionen från 2002 har gått ur tiden och säljs därför inte. Nu pågår en uppgradering och den kommer vara klar under 2017.

Handledningen ger grundlig vägledning om hur man startar en kooperativ hyresrättsförening enligt hyresmodellen. Den har också använts av intressentgrupper som vill skaffa kunskap i samband med start av nya föreningar.

Inga andra trycksaker finns just nu
I samband med tidigare utvecklingsprojekt tillkom dokumentation. Men detta skedde för flera år sen och dessa trycksaker säljs därför inte längre. Viktiga fakta arbetas in i handledningen ovan.