Projektbeskrivning

Projektet har delats upp i tre olika delstudier: 

1. Att tydliggöra frågan om allmännyttans samhällsansvar
I det allmännyttiga syftet som ett kommunalt bostadsföretag har ingår ett samhällsansvar. I denna del ställs frågan vad ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretags samhällsansvar innebär. Begreppen samhällsnytta, sociala investeringar och sociala projekt diskuteras och definieras. Hur förhåller sig detta till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?

2. Att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk
Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder görs en inventering av hur de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen arbetar med samhällsansvaret idag. I den kvantitativa delen ska både kommunala bostadsaktiebolag och deras ägare, kommunerna, tillfrågas. Efter att den kvantitativa undersökningen är utförd genomförs ett dialogseminarium. Därefter avgör forskargruppen tillsammans med projektgruppen vilka exempel forskarna ska gå vidare med i den kvalitativa delen.

3. Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör
Det finns olika sätt att mäta och redovisa samhällsnyttiga och sociala insatser. Få av dessa har dock applicerats på, testats eller utvecklats ur ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags perspektiv. I denna del av studien ska forskarna testa befintliga metoder men också ta fram nya metoder som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och deras ägare kan använda sig av för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av de sociala projekt och investeringar de arbetar med. Detta ska göras både ur ett företagsekonomiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. På så sätt kan de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och kommunerna beräkna företagsnyttan respektive samhällsnyttan av de sociala insatser och projekt som de allmännyttiga bostadsbolagen bidrar med.

Se hela projektbeskrivningen här:
Projektbeskrivning för Nyttan med Allmännyttan.pdfProjektbeskrivning för Nyttan med Allmännyttan.pdf