Nyttan med allmännyttanForskningsprojektet Nyttan med allmännyttan har studerat vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar.


Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Syftet med lagen är bland annat att klargöra att kommunerna har rätt att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag men att det måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids. I lagen slås fast att de allmännyttiga bostadsbolagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar och det är kommunen som ska klargöra avsikten med ägandet och vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt de grundläggande ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkterna för verksamheten.

Efter att lagen infördes har frågan om allmännyttans affärsmässighet dominerat diskussionen. Det har skapat en osäkerhet om vilken roll allmännyttan kan spela i framtiden och hur allmännyttan kan kombinera samhällsansvar med kravet på affärsmässighet samt hur kommunerna kan använda sina kommunala bostadsaktiebolag. 

Med projektet Nyttan med Allmännyttan har SABO velat bidra till mer forskning på området. Syftet är att ge medlemsföretagen och deras ägare stöd i frågan om hur man kombinerar samhällsansvar och affärsmässighet och därför engagerades ett antal forskare för att studera detta mer ingående.

Syftet med projekt:

  • Att tydliggöra frågan om allmän­nyttans samhällsansvar.
  • Att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk.
  • Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör.