SABOs bopris år 2011 med tema ”Boende för äldre”

Bopristävlingen om boendet för äldre väckte ett stort intresse. Hela 21 bostadsföretag  skickade in tävlingsbidrag. Det var mycket roligt och intressant att ta del av all de goda exempel på boende för äldre som finns hos medlemsföretagen. 

Vinnaren och de fem bostadsföretag som fick hedersomnämnanden tillkännagavs den 8 september i samband med den sociala nätverksträffen i Västervik. Priset utgjordes av ett stipendium till en studieresa på temat boendefrågor, arrangerad av SABO Professional Tours under år 2012 eller en plats på SABOs nästa utbildning om bostadssociologi som startar i november 2012. Alla sex företagen fick också ett inramat diplom.

Det finns en skrift med en presentation av alla bidragen, som ligger längst ner på sidan.

Texten på sidan ligger under följande rubriker

- vinnande företag

- företag som fick hedersomnämnanden

- juryns sammansättning och bedömningar

- utlysningstexten till tävlingen
 

Vinnande företag - MKB Fastighets AB
MKB fick SABOs Bopris 2011 med följande motivering:
 
MKBs strategi ”För seniorer i tiden” är både visionär och väl integrerad med det vardagliga arbetet inom företaget. Den vidareutvecklas i nära samarbete med olika grupper av seniorer. Idéer till nya verksamheter diskuteras med dem, prövas sedan och följs därefter upp. Detta arbetsätt ger ett kontinuerlig lärande för berörda medarbetare. Strategin är långsiktig och flexibel, man förändrar insatser och verksamheter när man ser att behoven förändras och man satsar på att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet. MKBs strategi ger också valfrihet för äldre kunder och presumtiva kunder. Den som vill kan flytta till något av företagets seniorhus i olika stadsdelar, eller ta del av aktiviteterna i träffpunkterna som finns i anslutning till seniorhusen eller vara med i någon verksamheterna med mer tematisk inriktning. MKB arbetar med ett åldersintegrerat perspektiv. Det finns ett tydligt kostnadsmedvetande som grund för vägval i strategiutvecklingen. Målen är tydliga och nyttan för ägaren är väl beskriven.
I korthet ger MKBs strategi uttryck för ett suveränt helhetsgrepp och helhetstänkande.

Fem företag fick hedersomnämnanden

Bostads AB Poseidon för en strategi med helhetsgrepp, engagemang och samverkan
Poseidons strategi handlar om ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och teknikstöd i boendet. Strategin är långsiktig och flexibel och ger uttryck för ett bra helhetsgrepp. Poseidon jobbar aktivt med att engagera hyresgästerna i sitt utvecklingsarbete på Stackmolnsgatan. Man arbetar också i nära samverkan med Göteborgs Stad och berörd stadsdelsförvaltning. På Stackmolnsgatan prövas åtgärder som efterfrågas av hyresgästerna och som i flera fall är enkla att genomföra och därför inte så kostsamma. Kostnadsmedvetenheten är hög. Poseidons exempel kan lätt återanvändas, inom företaget och av andra bostadsföretag.

Krambo Bostads AB för sitt långsiktiga arbete med att utveckla det befintliga bostadsbeståndet med fokus på äldre och för sina kreativa kommunikationsmetoder
Krambo är ett bra exempel på alla de lite mindre företag som gör bra saker för sina äldre hyresgäster. Ca 70 % av SABOs medlemsföretag har färre än 2000 lägenheter.
Krambo har jobbat långsiktigt och uthålligt med att förbättra boendet för äldre. Exemplet med Komfortboende handlar om att utveckla det bostadsbeståndet man har, där det går och när det går. Man finns på en marknad med tuffa förutsättningar, men trots detta visar företaget en förmåga att formulera mål och strategier för en positiv utveckling. Det kanske mest utmärkande med Krambos exempel är hur man använder humor och ett kreativt kommunikationssätt för att nå målgrupperna ifråga. Satsningen på Strike skapar möjligheter och innehåll i boende och vardagsliv för alla åldrar. 

FABO, Falkenbergs Bostads AB, för sin nyproduktion
FABO har ett helhetsgrepp på sin nyproduktion. Företaget har stor medvetenhet om de äldre kundgruppernas behov och man har lagt extra omsorg på planeringen, med hög tillgänglighet och förberedelser för teknikstöd.  FABO bygger både större projekt i Falkenberg och projekt i mindre skala för små orter och även byar. Företaget har aktivt bidragit till att nyproduktion av hyresrätter kan ske även i liten skala. Detta är av stor vikt för alla mindre tätorter i landet med en stor andel äldre personer i egna hem. De är i flera fall villiga att flytta men vill bo kvar på sin ort.

Blomsterfonden för helhetsgreppet i sitt seniorboende
Blomsterfonden visar ett inspirerande exempel på seniorboende som har fungerat över lång tid.  Inom sin verksamhet erbjuder man olika alternativ. Blomsterfondens exempel andas trygghet och hög kvalité. Seniorvärdinnorna har funnits länge och visar på en social yrkesroll där man har ett nära samarbete med, och ger stöd till, boende medlemmar.   Exemplet med Husarbete visar på att skattemässigt gynnade möjligheter tagits tillvara för att erbjuda service och tjänster i kontrollerade och trygga former. 

Stora Tunabyggen i Borlänge för sin renoveringsstrategi som gynnar både yngre och äldre
Ett stort bostadsbestånd byggdes i hela landet under de så kallade rekordåren, ca 1960 – 1975. Det påbörjade renoveringsarbetet av detta bestånd är förenat med åtskilliga utmaningar av teknisk, energimässig och finansiell karaktär. Ytterligare en utmaning är att samtidigt anpassa fastigheter och bostäder så att de fungerar bättre för äldre. Det behövs många goda exempel på detta.  
Renoveringen av bostadsområdet Bullermyren görs med ett helhetsgrepp och för alla åldrar. Delar av renoveringen, som den tidigare förbättringen av utemiljön, och de både större och mindre tillgänglighetsåtgärder som nu genomförs, gynnar särskilt äldre personer. Tunabyggens exempel visar att man kan få med planeringen av tillgänglighetsåtgärder från ett tidigt stadium till genomförande. Tunabyggens egen motivering till sitt tävlingsbidrag är att ”Betesgatan är ju ett bra boende för äldre som inte vill bo i ett typiskt äldreboende”.    
 
Juryns sammansättning och bedömningar
Följande personer ingick i juryn:
- Peter Kockum, ledamot i SABOs styrelse
- Rebecka Marklund, samhällsplanerare, Arboga kommun
- Bengt Andersson, programchef ”Teknik för äldre” vid
  Hjälpmedelsinstitutet
- Cecilia Henning, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping
- Ylva Sandström, sekreterare och projektledare på SABO

I arbetat med att bedöma bidragen utgick juryn från de villkor som sattes upp vid utlysningen av tävlingen:

• Bidragen ska handla om det vanliga bostadsbeståndet. Dit räknas även olika former av seniorboende och trygghetsboende
• Ge exempel på hur det befintliga beståndet har utvecklats, eller just nu utvecklas, och kompletteras på olika sätt. Detta kan ske genom att tillgängligheten förbättras och att insatser görs med olika former av service och tjänster, sociala aktiviteter, hjälpmedel och tekniskt stöd i boendet. Detta sker nästa alltid i samarbete med andra aktörer
• Många bostadsföretag har olika former av boende som enbart, eller till stor del, riktar sig till seniorer. Dessa boende kan i flera fall utgöra högst intressanta tävlingsbidrag
• Bidragen kan också handla om exempel på bra nyproduktion
• Bostadsföretaget samarbete med kunderna bör beskrivas
• Boendekostnaderna för kunderna, företagets egna affärsmöjligheter och nyttan för ägaren är viktiga aspekter. Det är en fördel om tävlingsbidragen beskriver dessa förhållanden.

 
Juryn tittade särskilt på följande kriterier vid sina bedömningar
- Helhetsgreppet och helhetstänkandet i förslagen
- Hur pass väl genomarbetade förslagen är
- Går exemplen att förändra utan större krångel och kostnader?
- Finns det uppgifter om kostnader?
- Hur stor bedöms nyttan vara; för kunden, för bostadsföretaget och för ägaren?
- Vad är det speciella med förslaget?

Texten till själva tävlingsutlysningen i februari 2011
Boendets betydelse på äldre dar har fått stor uppmärksamhet. Ett bra boende, i vid mening, stärker ett fortsatt självständigt vardagsliv och ökar livskvalitén för äldre. Antalet äldre ökar under flera decennier framöver. Det handlar om olika grupper med skiftande önskemål, behov och ekonomiska möjligheter. Deras boende kommer att få allt större betydelse. 

Bostadsföretagen har olika villkor i uppgiften att förbättra boendet för äldre och man verkar på helt olika marknader. I många SABO-företag läggs det ner ett stort engagemang på att förbättra boendet för äldre och det finns redan flera goda exempel.

Vad ska tävlingsbidragen innehålla? 
Bidragen ska handla om det vanliga bostadsbeståndet. Dit räknas även olika former av seniorboende och trygghetsboende.

Ge exempel på hur det befintliga bostadsbeståndet har utvecklats, eller just nu utvecklas, och kompletteras på olika sätt. Detta kan ske genom att tillgängligheten förbättras och att insatser görs med olika former av service och tjänster, sociala aktiviteter, hjälpmedel och tekniskt stöd i boendet m.m.  Detta sker nästan alltid i samarbete med andra aktörer.

Många bostadsföretag har olika former av boende som enbart, eller till stor del, riktar sig till seniorer. Dessa boenden kan i flera fall utgöra högst intressanta tävlingsbidrag.

Bidragen kan också handla om exempel på bra nyproduktion.

Bostadsföretagets samarbete med kunderna bör beskrivas, inklusive personer som kan bli kunder hos bostadsföretaget.

Boendekostnaden är viktig för kunden. Den egna affärsmöjligheten och nyttan för ägaren är viktiga aspekter för bostadsföretaget.  Ett bra boende för en växande grupp äldre är till nytta för kommunen. Det är en fördel om tävlingsbidragen beskriver dessa förhållanden.

Tävlingsbidraget får omfatta högst 4 A4-sidor, exklusive eventuella foton eller illustrationer. Observera att bidragen ska handla om åtgärder eller projekt som är genomförda och nu är en del av bostadsföretagets vanliga förvaltning, alternativt utvecklas just nu. Det får inte handla om planer eller idéer till projekt.

Tävlingsbidragen utgör goda exempel och de kommer att spridas genom att visas upp på SABOs hemsida och publiceras i en skrift. Skicka därför gärna in bilder tillsammans med ansökan. De bilder som ska återges i tryckt form måste också skickas digitalt. Bilderna ska vara friköpta och av hög kvalité. Glöm inte att bifoga namn på fotografen.

Vad är priset? Hur avgörs vem som får det?
En jury granskar alla inkomna tävlingsbidrag. Den består av representanter från SABOs styrelse, Hyresgästföreningen, Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting samt en forskare.  Priset delas ut i samband med SABOs årliga träff kring sociala frågor i boendet som i år äger rum i Västervik den 6 – 8 september. Det utgörs av ett stipendium till en studieresa på temat boendefrågor, arrangerad av SABO Professional Tours under år 2012 eller en plats på SABOs nästa utbildning om bostadssociologi.

 

SABOs_bopris_2011_exempelsamling.pdfSABOs_bopris_2011_exempelsamling.pdf