SABOs Bopris 2012 -
förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum


Temat för bopriset år 2012 var förnyelse av bostads- och stadsdelscentra. Vinnare blev AB Gavlegårdarna för deras arbete med centrumet i stadsdelen Andersberg i Gävle. Prisutdelningen skedde den 22 augusti på biblioteket i Halmstad i samband med de årliga bodemokratidagarna. Hans Helmersson är stadsdelsutvecklare på Gavlegårdarna och var primus motor i förnyelsearbetet i Andersbergs centrum. Han tog emot priset tillsammans med Chatrine Holgersson, VD.  

Många bostads- och stadsdelscentrum ägs helt eller delvis och förvaltas av kommunala bostadsbolag. Under många år har flera sådana centrum brottats med vikande kundunderlag. Servicen tunnas ur och de tappar sin attraktions- och konkurrenskraft. Orsakerna till detta är flera, men framväxten av stora så kallade handelsplatser är en anledning. Vad behövs för att lyfta ett bostads- eller stadsdelscentrum och vilken roll har bostadsbolaget i detta arbete tillsammans med andra aktörer?  Tanken är att deltagande företag visar upp både praktiska konkreta exempel och erfarenheter av förnyelsearbeten såväl på arbetsmetoder som på resultat.

2012 års bopristävling utlystes med en sång.

 

 

Vad ska tävlingsbidragen innehålla?

  • Beskriv i text och bild vilka aktiviteter eller projekt som har genomförts med fokus på förnyelse av ett bostads-eller stadsdelscentrum, där bostadsbolaget är ensam ägare eller äger merparten av fastigheterna och lokalerna och samtidigt är en viktig aktör.
  • Ni kan i vissa fall ha flera förnyelse- och utvecklingsprojekt att visa. Ni måste då välja ut det exempel som ni vill tävla med.
  • Tävlingen handlar om såväl lite större stadsdelscentrum som mindre bostadscentrum. Det kan även handla om en gata som fungerar som ett centrum.
  • Beskriv om arbetet sker i samarbete med andra parter som kommun, andra fastighetsägare, företag, föreningar och andra lokala aktörer och vilka samarbetslösningar/organisations-modeller ni valt.
  • Beskriv de mål ni satt upp för arbetet, valda arbetsmetoder samt vilka resultat ni uppnått.
  • Beskriv också eventuella åtgärder/insatser som ni genomför som direkt eller indirekt bidrar till att förbättra ett centrum.

Tävlingsbidraget får omfatta högst 4 A4-sidor exklusive foton eller illustrationer. Observera att projekten och aktiviteterna måste vara genomförda eller pågå just nu och endast gälla bostads- och stadsdelscentrum där det kommunala bostadsbolaget äger majoriteten av fastigheterna/lokalerna. Bidragen får inte handla om planerade satsningar eller sådana som bara finns på idéstadiet. Om förnyelseprojekten skulle säljas under tävlingstiden utgår de från tävlingen.

Skicka också in bilder, helst tillsammans med ansökan. Bilderna ska vara friköpta och av tryckbar kvalité (högupplösta). Bifoga fotografens namn.

Kreativa och innovativa arbeten värderas högt liksom redogörelse av mätbara mål och resultat.


Hur utses vinnaren? Vad är priset?
En boprisjury granskar alla inkomna bidrag och utser det vinnande företaget. Några företag utses också vars tävlingsbidrag är så intressanta att de får hedersomnämnanden. Juryn består av:

- Carin Ramneskär från SABOs styrelse, juryns ordförande
- Silla Odhnoff från Hyresgästföreningens riksförbund
- Robert Hörnquist, VD för Göteborgslokaler
- representant med forskarbakgrund
- Ylva Sandström, SABO, juryns sekreterare

Tävlingsbidragen utgör goda exempel och de kommer att spridas genom att visas upp på SABOs hemsida och publiceras i en skrift. Priset till det vinnande bostadsföretaget tillfaller den eller de medarbetare som är eller har varit direkt delaktiga i arbetet. Priset består av ett stipendium till:

- en kunskapsresa för två personer, på temat boendefrågor, som
  arrangeras av SABO inom Sverige    eller
- en plats på SABOs utbildning i bostadssociologi som arrangeras
  under tiden november 2012 - 2013

Frågor?
Kontakta Ylva Sandström, SABO, 08 – 406 55 04 eller ylva.sandstrom@sabo.se eller Ulrika Sax, 08 - 406 55 13, ulrika.sax@sabo.se

 

Exempelsamling SABOs bopris 2012