Bättre badrum i samband med renovering

Utmaningarna att renovera 50- och 60-talens badrum kan sammanfattas så här:  Teknisk upprustning + bättre tillgänglighet + ok arbetsmiljö för personal + snyggt resultat + möjligt att finansiera = genomförbart?

d3.jpg

Badrummet är den kanske viktigaste platsen i bostaden för att man ska kunna bibehålla sin självständighet och integritet när man blir äldre och får funktionsnedsättningar. De allra flesta äldre personer kommer att fortsätta bo i det vanliga bostadsbeståndet. Trygghetsboende räknas till det vanliga bostadsbeståndet och tillkommer ofta i samband med renoveringar. 

 

Denna sida uppdaterades den 8 mars 2016.

Förbättra-tillgängligheten-i-badrum-i-samband-med-renovering.jpgFörbättra tillgängligheten i badrum i samband med renovering - rapport  
SABO har medverkat i en förstudie "Bättre funktionalitet i små badrum". Arbetet fick stöd av Vinnova och avpporterades i april 2014. Resultatet förmedlades på SABOs konferens den 24-25 september 2014, "Vinnande strategi för badrumsrenoveringar". Se vidare längre ner på sidan.

 

SABO har gjort en bearbetning av förstudiens slutrapport.
 

Förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renovering.pdfFörbättra tillgängligheten i badrum i samband med renovering.pdf


Vilka tillgänglighetsåtgärder kan göras i samband med stambyte m.m. i badrummen?
Åtgärderna nedan görs i varierande utsträckning av medlemsföretagen. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna varierar. Men det går ofta att göra lite till om man har kunskap om varför och hur och att man lättare än idag kan hitta information om lösningar och bra produkter. 

 

 • golvbrunnen placeras så att den kan användas för både badkar och dusch
 • man förbereder så att badkaret senare lätt kan tas bort och duschen användas istället
 • man byter plats på handfat och toastol så att toastolen placeras närmast duschen
 • dusch med lättflyttat duschmunstycke väljs 
 • badrumsgolvet nivåjusteras, så att insteget blir lågt
 • dörröppningen breddas
 • stödhandtag/handledare monteras så att man kan ta stöd överallt. Det finns produkter idag på marknaden som har denna funktion, t.ex. handfat. 
 • man förbereder för installation av handdusch vid toastolen
 • man kan välja en toastol med förberedelse för spol- och torkfunktion
 • väggarna förbereds för ändring av tvättställshöjd, montering av stödhandtag, armstöd och eventuell duschsits
 • ny golvbeläggning väljs med antihalk-funktion
 • ny belysning väljs som inte bländar ett åldrande öga

 

Bättre funktionalitet i små badrum, en förstudie
Finns det ett behov av lösningar och produkter som kan göra ett mindre badrum mer tillgängligt och användbart för äldre personer, och som inte finns på marknaden idag? Kan en innovationsupphandling driva på utvecklingen? Dessa   frågor ställdes i den förstudie som bedrevs i samarbete mellan f.d. Hjälpmedelsinstitutet, Micasa Fastigheter i Stockholm, SABO och AB Stockholmshem. Syftet var dels att besvara dessa frågor, dels att förbereda en innovationsupphandling. Men beslutet blev att inte gå vidare med ett sådant projekt.  Anledningen är att sannolikheten för att det ska finnas en tillräckligt stor marknad och efterfrågan på innovativa badrumslösningar får anses vara låg. 

 

 • Det saknas tillräckliga incitament för fastighetsägarna att genomföra tillgänglighetsåtgärder i badrum då de är svåra att finansiera
 • Kunskap saknas i flera fall om vad som kan göras vid en renovering för att på relativt enkla sätt förbättra tillgängligheten i badrummet
 • Det saknas tillräcklig kännedom om de lösningar som redan finns på marknaden
 • Tillverkarna förmedlar att efterfrågan är mycket liten på deras lösningar och produkter och att det är svårt att komma ut på marknaden

 

Projektgruppen drog slutsatsen att det framförallt krävs andra åtgärder än utveckling av nya produkter och lösningar.


Förstudiens rapport innehåller referenser och källhänvisningar och är upplagd i enlighet med den systematik som Vinnova kräver.  I SABOs bearbetade rapport ovan finns inte detta med, rubrikerna har formulerats lite ledigare och informationen har kompletterats om finansieringsmöjligheterna. 

 

Bättre funktionalitet i små badrum. Förstudie Vinnova. Rapport april 2014.pdfBättre funktionalitet i små badrum. Förstudie Vinnova. Rapport april 2014.pdf

 

Gôrbra badrum i Göteborg
Gôrbra för äldre var ett omfattande utvecklingsarbete som Göteborgs Stad bedrev under 2010 - 2012. Det handlade om hur boendet för äldre kan utvecklas och hur stadens förvaltningar och bolag kan samverka för att ge bra förutsättningar för detta. 

Rapporten nedan visar hur utvecklingsarbetet i badrum bedrevs. Den innehåller också konkret information om tillgänglighetsåtgärder och produkter.

 

Görbra för äldre. Studie av badrum 2012.pdf Görbra för äldre. Studie av badrum 2012.pdf

 

Ett av fyra delprojekt kallades "Gôrbra badrum". Stadens bostadsbolag engerades i detta och Bostadsbolaget var projektledare.  Projektet handlade om hur många små badrum i beståndet kan bli bättre för äldre i samband med renovering utan omfattande åtgärder. Göteborgbolagens arbete på detta område är en viktig kunskapskälla för andra bostadsbolag. Det gôrbra badrummet är idag ett "tänk" som Göteborgs bostadsbolag tillämpar och som anpassas för olika renoveringsprojekt. 

 

När vissa krav på tillgänglighetsanpassningar i fastigheterna är uppfyllda, bl.a. på badrummen, så kan Göteborgs stad ge stöd för att införa trygghetsboende.
 

White Arkitekter engagerades i arbetet på uppdrag av FoU i Väst/GR. Göteborgsregionen är ett kommunalförbund med 13 medlemskommuner. Fou i Väst ger forsknings- och utvecklingsstöd till dessa. 

 

Badrum för äldre - renvovering och nytänkande 
Så kallades d
en konferensdag som hölls i Göteborg i april 2013 där erfarenheterna från arbetet med Gôrbra spreds.  Den arrangerades i samarbete mellan FoU i Väst/GR och SABO.  

 

 Badrum för äldre. Dokumentation från en konferensdag i Göteborg, 2013 04 12.pdfBadrum för äldre. Dokumentation från en konferensdag i Göteborg, 2013 04 12.pdf

 

Badrumssyndromet - rapport från stiftelsen Arkus
Stiftelsen Arkus fick i uppdrag av f.d. Hjälpmedelsinstitutet att göra en förstudie om förutsättningar för bra badrum för äldre och god arbetsmiljö för personal.  Rapporten var klar under år 2013. Men Arkus har nyligen gjort en del uppdateringar och också gett rapporten en annan disposition. Mest fokus ligger på badrummen i särskilt boende, men rapporten tar även upp frågeställningar som berör senior- och trygghetsboende och vård i ordinära bostäder. Bland annat diskuteras behovet av en fastighetsekonomisk analys och att det behövs uppdatering av kunskap och vägledningar på området.  SABO har bidragit till delar av innehållet.
 
 
 

Frågor och kontakt
Kontakta Ylva Sandström, enheten för Boende och juridik, 
ylva.sandstrom@sabo.se  tel. 08-406 55 04
eller Stefan Björling enheten för Fastighetsutveckling,
stefan.bjorling@sabo.se, tel. 08-406 55 39