Tillgänglighetsinventeringar. Information om TIBB

Vad vill bostadsföretaget uppnå med en tillgänglighetsinventering? Vilka planer har kommunen? Hur kan man använda resultatet?  Detta är frågor som bör ställas tidigt i processen.  Lägg gott om tid på de strategiska frågorna i början av arbetet - det är väl använd tid.  

 

Att göra tillgänglighetsförbättringar i lägenheten, fastigheten och närmiljön är en oundgänglig del i en strategi om bättre boende  för äldre. De initiala förutsättningarna avgör vilken ambitionsnivå man kan ha i förbättringsarbetet. En tillgänglighetsinventering kan vara en väsentlig del av projekteringen inför en renovering. 

 

Längre ner på sidan finns information om inventeringsverktyget TIBB. 

 

Denna sida uppdaterades senast den 31 augusti 2017.

 

Kontaktperson på SABO
Ylva Sandström arbetar med frågor om tillgänglighet och ansvarar för informationen på denna sida.  ylva.sandstrom@sabo.se  
Tfn: 08- 406 55 04.  Boverkets rapport om resultatet av stödet till tillgänglighetsinventeringar kommer våren 2016

 

Under 2014 och 2015 kunde kommunerna ansöka hos Boverket om ekonomiskt stöd till att göra tillgänglighetsinvneteringar. Regeringen anslog totalt 15 mkr för båda åren. Boverket fick sammanlagt 74 ansökningar!  Pengarna räckte till att ge stöd till 47 kommuner.   Boverket har sammanfattat alla projektrapporter i slutrapporten nedan. 
 

 Under länkarna nedan finns information om vilka kommuner som fått stödet. Tack vare detta stöd kunde många allmännyttiga bostadsföretag inventera sitt bostadsbestånd.   

 

16 kommuner som fått stöd tillgänglighetsinventeringar 2014. Boverket 4 juli 2014.docx16 kommuner som fått stöd tillgänglighetsinventeringar 2014. Boverket 4 juli 2014.docx

 

31 kommuner som fått stöd tillgänglighetsinventeringar 2015. Boverket 20 januari 2015.docx31 kommuner som fått stöd tillgänglighetsinventeringar 2015. Boverket 20 januari 2015.docx

 

 

 

 Inventeringsverktyget TIBB

 

 TIBB är ett webbaserat verktyg som har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet och SABO i samarbete med allmännyttiga bostadsföretag. Verktyget fokuserar på tillgängligheten i fastigheternas närmiljö, entréer och allmänna utrymmen, men även lägenheter  kan "tibbas" .  De bostadsföretag som arbetat med TIBB tycker att det är lättanvänt.  Verktyget är konstruerat med utgångspunkt från att det befintliga bostadsbeståndet har olika tillgänglighetsnivåer.  

36 kommuner av 48 valde TIBB som verktyg för inventeringarna under 2014-2015.


Inventering, tillgänglighetsnivåer.pdfInventering, tillgänglighetsnivåer.pdf

 

Från augusti 2014 förvaltas TIBB av Västra Götalandsregionen (VGR) och TD-strategiska enheten.  Enheten arbetar med tillgänglighetsfrågor med fokus på mänskliga rättigheter. Man har byggt upp en tillgänglighetsdatabas (se nedan) och ser TIBB som ett verktyg i sammanhanget.
 
Kontaktperson  är  Åsa Kågeson, utvecklingsledare på TD-enheten.   asa.kageson@vgregion.se
Tfn: 070 - 884 41 54.
 
Nedan finns en länk till TIBB på TD-enhetens hemsida, med info om  rutiner, abonnemangsmodell och information till användare. Där finns också en demo om applikationen.  Det kostar 6000 kr/år och abonnemang, pengarna går till att förvalta applikationen så att det fungerar bra för användarna.
 
 
 
TIBB är kopplat till Tillgänglighetsdatabasen (TD) som har byggts upp och förvaltas av VGR. TD har fokus på publika anläggningar och offentliga fastigheter och flera kommuner och intresseorganisationer som ABF och Folket Hus och Parker är  abonnenter.  TD förvaltas regionalt  men används både regionalt och nationellt och intresset ökar. 
 
 
Du kan se hur tillgänglighetsdatabasen ser ut för en användare  under denna länk:
 
 
 MFD, Myndigheten för delaktighet
 
MFD bildades formellt den 1 maj 2014. Delar av verksamheterna hos f.d. Handisam och f.d. Hjälpmedelsinstitutet (HI) fusionerades i den nya myndigheten.  MFD arbetar med den nationella funktionshinderspolitiken, bland annat med frågor om välfärdsteknologi och tillgänglighet. 
 
 
 

  
Varför tillgänglighetsinventera?  Strategiskt tänk

 

En del av informationen nedan kommer från Tillgänglighetsportalen, som byggdes upp av f.d Hjälpmedelsinstitutet. Den stängdes hösten 2013. VGR och TD-enheten har intregrerat informationen i Tillgänglighetsdatabasen.

 

Tillgänglighetsförbättringar från bostadsföretagens perspektiv 

 
Bostadsföretagen gör tillgänglighetsförbättringar där de lättast kan göras och vid de tillfällen då man får ut mest åtgärder för de finansieringsmöjligheter som står till buds. Resultatet av en inventering kan användas till allt från att "bara" informera om hur tillgängligheten ser ut i en viss fastighet till omfattande åtgärder i samband med renoveringar. 

Åtskilliga bostadsföretag har gjort tillgänglighetsförbättringar. Det finns flera goda exempel på koncept. 

 

Har du funderingar och frågor om vilka erfarenheter som finns? Kontakta  ylva.sandstrom@sabo.se

 

 Tillgänglighetsinventeringar. Strategiskt tänk.pdfTillgänglighetsinventeringar. Strategiskt tänk.pdf

 
Vad ska inventeringen leda till? Viktigt att välja rätt ambitionsnivå från början


En inventering kan ha olika syften och ge underlag för:

• förbättringar av tillgängligheten
• information till hyresgäster om bostadens tillgänglighet
• strategiska beslut om var satsningar ska göras
• projekteringen inför renoveringar

Den viktigaste frågan innan man börjar arbetet är att tänka igenom ändamålet med inventeringen. Ska hela eller delar av beståndet inventeras? Med samma eller olika syften?  Kraven på kompetensen hos de personer som gör inventeringen beror också på syfte och ambitionsnivå.

Det krävs tid för att diskutera och förankra syfte, tillvägagångssätt och kostnader. Andra frågor i det inledande är om man gör en del av inventeringen i egen regi och/eller med konsulthjälp. Ett viktigt resultat är att kunderna ska kunna se hur tillgängligheten ser ut i ett visst bostadsområde och fastighet. Man bör därför "märka” graden av tillgänglighet på något sätt i det fastighetsadministrativa systemet. Flera bostadsföretag har hittat egna modeller för att kommunicera detta till kunderna.

 

  Inventeringar, tänk igenom ändamål och ambitionsnivå.pdfInventeringar, tänk igenom ändamål och ambitionsnivå.pdf

 

Tillgänglighetsnivåer – en vägledning för inventering


Nivåerna i det bifogade dokumentet nedan kan ses som en beskrivning på vad som är tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd. 

 

Fastigheter har helt olika tillgänglighet beroende på byggnadsår och byggnadssätt. Man kan dela in beståndet i olika tillgänglighetsnivåer. Inventeringsverktyget TIBB är kopplat till nivåerna. 

Inventering, tillgänglighetsnivåer.pdfInventering, tillgänglighetsnivåer.pdf


Göra inventeringen själv? Ta hjälp av konsulter? 


En del bostadsföretag har gjort inventeringen själva, för att medarbetarna ska få egen kunskap om tillgängligheten i fastigheterna. Planeringen av förbättringar underlättas också. Man kan göra en del av inventeringen med egen personal, och låta konsulter eller andra resurspersoner göra resten.  Det finns exempel där konsulterna gjort inventeringen i nära samarbete med företagets personal. Då har det blivit en lärprocess för alla.

Gnestahem AB har ca 800 lägenheter. De fick stöd via HI stöd av regeringsprogrammet ”Bo bra på äldre dar”  att göra en inventering där konsultföretaget också föreslog förbättringar. 
 

Den som gör inventeringarna bör i regel ha en del kunskap om fastigheter. Gör man inventeringen som en del av projekteringen inför en renovering ställs mer  kompetenskrav. Vill kommunen och bostadsföretaget göra en mer översiktlig inventering av ett bestånd där man sannolikt inte kommer göra några större förbättringar, är kraven lägre.


Gör en försöksinventering

 Välj någon-några fastigheter och börja med att göra en försöksinventering.  Då får man de första konkreta erfarenheterna, nya frågeställningar aktualiseras och man kan göra förändringarna inför det fortsatta arbetet i rätt skede av processen.  Kort sagt, en lärprocess.

 

Att få åtgärder genomförda

 Det krävs tid och lite extra resurser för att få tillgänglighetsåtgärderna genomförda.  I TIBB ingår i den första tillgänglighetsnivån att trapporna är kontrastmarkerade. Personer med nedsatt syn ser då var trappan börjar och slutar. Bostadsföretaget Mimer i Västerås tog hjälp av sommarjobbare som gjorde kontrastmarkeringarna. 

 

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_m/2014/okt/Sidor/Lyckad-jobbsatsning-f%c3%b6r-unga.aspx

  


Goda exempel, tips och rapporter

Slutsatser och rekommendationer från Bo bra på äldre dar
 


Resultatet av Hjälpmedelsinstitutets arbete med regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar formulerades i fem punkter,  som stafettpinnar till olika mottagare. En av stafettpinnarna är ”Förbättrad tillgänglighet och användbarhet i bostäder och boendemiljöer”. 

HI, Bo Bra-programmet. Stafettpinnar.pdfHI, Bo Bra-programmet. Stafettpinnar.pdf


Göteborgs strategi "Gôrbra för äldre"

 
Även mindre åtgärder kan få stor betydelse för ett fortsatt självständigt vardagsliv. Göteborgs projekt "Gôrbra för äldre" har arbetat med detta perspektiv. Erfarenheterna visar, bland annat. att små badrum kan bli betydligt bättre i samband med renoveringar utan att man behöver flytta väggar eller göra andra omfattande åtgärder. Kostnaderna blir rimliga. 
 
 
  
Bostadsbolaget i Mjölby och tillgänglighetsinventering på Tunet     

 

 

 

    Området Tunet byggdes under 60-talet. En blivande byggnadsingenjör genomförde en inventeringen här som sitt examensarbete.  TIBB användes som verktyg.

 

Mjölby, Tillgänghetsinventering på Tunet. Tekniska Högskolan Jönköping. Ex.jobb. 2012.pdfMjölby, Tillgänghetsinventering på Tunet. Tekniska Högskolan Jönköping. Ex.jobb. 2012.pdf

Luleå


Luleå kommun började tidigt arbeta med boendet för äldre och deras exempel har fått stor uppmärksamhet. Kommunen gjorde för ca fem år sen en tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet i alla stadsdelar och kommundelar. Tillgängligheten graderades i rullstolstillgänglighet – framkomlighet för rullatorer-ej tillgängligt (grönt-gult-rött). Luleås strategi innehåller bland annat ett beslut om stöd till trygghetsboende.

http://www.lulea.se/download/18.4a3d28f313aa49dea898104/1353675586006/Planering-for-bostader-for-aldre-i-Lulea.pdf

  

Örebrobostäders checklista

 ÖBO har gjort tillgänglighetsdeklarationer i sina seniorboenden.  ÖBO Senior är ett eget affärsområde.  Alla seniorboenden är beskrivna på hemsidan och en tillgänglighetsdeklaration kan se ut så här:    

 

 http://www.obo.se/PageFiles/37/2013%20Brog_%2092_%20Hjalmar%20Bergmansv_%2013_.pdf

 

Boverkets rapport om tillgänglighetsinventeringar


Rapporten gavs ut hösten 2013. Olika inventeringsverktyg beskrivs och liksom några goda exempel.

 

Boverket. Rapport 2013 om tillganglighetsinventering-av-flerbostadshus.pdfBoverket. Rapport 2013 om tillganglighetsinventering-av-flerbostadshus.pdf