Rapporter - IT/Bredband/TV


Här finner du rapporter från SABO och andra som berör ämnesområdena.


Bredband - och sen då!?
 
SABOs Bredbandsgrupps rapport
I rapporten redovisar SABOs Bredbandsgrupp nuläget samt framtidsutsikter, idéer och förslag kring hantering av bredbandsfrågan i SABO-företagen. Gruppen har gjort en analys av tjänsteutveckling i näten, vilka krav tjänsteutvecklingen ställer på näten samt vilka affärsmodeller som finns och hur det går att hantera öppenhet, konkurrens och valfrihet i olika affärsmodeller. Gruppen för också en diskussion om varför bostadsföretagen över huvud taget bör bry sig om bredbandsfrågan, och man föreslår några grundläggande utgångspunkter för den framtida diskussionen.


TV i konkurrens
För att belysa utvecklingen inom TV-området har SABO låtit göra en genomgång av den nya situation som uppstår när TV blir tillgänglig via flera infrastrukturer parallellt och när det etableras bredbandsnät med flera samtidiga TV-tjänsteleverantörer. Vi har även belyst konsekvenserna av de förändringar inom "must carry"-området som blir resultatet av övergången till digital-tv i marknätet. Eftersom SABO-företagens omfattas av LOU (lagen om offentlig upphandling) så belyser vi även hur förändringarna påverkar upphandling av TV-tjänster samtidigt som vi tittat på hur den förändrade situationen ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.
 

Alla rapporter finns att ladda ner som pdf-filer nedan genom att logga in.