Investeringsstöd FAQ
 
Här samlar SABO frågor och svar avseende stödet till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.
 
Hur mycket stöd finns avsatt i regeringens budget?
800 miljoner kronor, ska gå till renoverings- och energieffektiviseringsstödet under 2016. Det beräknas räcka till ca 230 byggnader. Totalt omfattas ca 26 000 byggnader, det vill säga byggnader som har en sämre energiprestanda än 130 kWh/ m2 Atemp och som ligger i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. 
 
När kan vi söka detta stöd?
Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2016 så från och med då kan ni söka stödet. 
 
Vilka villkor måste vara uppfyllda för att vi ska kunna söka stödet?
De grundläggande villkoren för att få stöd är att fastigheten ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar, avsedd byggnad innehåller till övervägande del bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt och byggnadens energiprestanda överstiger 130 kWh/m2 Atemp och år. Stöd får inte lämnas för en renoveringsåtgärd som medför att byggnadens installerade eleffekt för uppvärmning ökar till mer än 10 W/m2 (Atemp). Områden med socioekonomiska utmaningar definieras i förordningen som områden där 50 procent av hushållen har låg köpkraft enligt SCB:s statistik. Boverket avser att ta fram hjälpmedel på sin hemsida där en fastighetsägare kan se om den egna fastigheten ligger inom ett sådant område.
 
Hur ansöker vi om stödet?
Fastighetsägaren ansöker om stöd hos länsstyrelsen i det län som fastigheten är belägen. Länsstyrelsen beslutar om stöd och Boverket betalar ut stödet till fastighetsägaren. I samband med stödbeslutet betalas 75 procent av det förväntade renoveringsstödet ut. Resterande del av stödet betalas ut när en renoverings- respektive energieffektiviseringsrapport har lämnats till länsstyrelsen. 
 
Kan vi enbart söka energieffektiviseringsstödet?
Nej, det går inte att enbart söka energieffektiviseringsstödet utan även renoveringsdelen måste sökas. För att få energieffektiviseringsdelen måste dock energiprestandan förbättras med 20 procent. Däremot är det fortfarande oklart om det enbart går att söka renoveringsstödet. 
 
Hur mycket stöd kan vi få för renoveringen?
Stödet för renoveringsdelen uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra renoveringsåtgärden, dock högst 1 000 kr per m2 Atemp för den byggnad som renoveras. 75 procent betalas ut i samband med stödbeslut. Denna del av stödet ska gå direkt till hyresgästerna genom att stödet (krona för krona) ska användas till hyresrabatter under en 7-årsperiod. Detta innebär att hyran förhandlas och sätts som vanligt, men genom stödet får hyresgästerna rabatt på hyran under sju år.
 
Räkneexempel på hyresrabatten:
Renoveringsstödet uppgår enligt förslaget till 20 procent av total renoveringskostnad, dock max 1 000 kr/ m2 Atemp för byggnaden. Hyresrabatten ska fördelas mellan hyresgästerna och över tid under en period på sju år efter att renoveringen genomförts.
För en exempelbyggnad på 2 300 m2 Atemp skulle det maximala renoveringsstödet vara 2,3 miljoner kronor. Byggnaden kan rymma 24 lägenheter. Anta att lägenheterna är lika stora, har likadan standard och hyresnivå som varandra före och efter renovering. Utifrån det exemplet: 2,3 miljoner kronor fördelat över 7 år och 24 lägenheter blir förenklat 13 690 kronor per lägenheter och år, eller 1 141 kronor per lägenhet och månad. Hur stor hyreshöjningen blir bestäms genom hyresförhandlingar i vanlig ordning. Från den nya hyran dras därefter rabatten. Stödets har anpassats för att följa EU:s statsstödsregler. Stödmottagaren förbinder sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det viktigaste villkoret i utförandet av tjänsten blir att genomföra hyresrabatten. 
 
Hur mycket stöd kan vi få för energieffektiviseringsdelen?
Stödet för energieffektiviseringsdelen lämnas om byggnadens energiprestanda förbättras med mer än 20 procent. Stödet beräknas på den del som överstiger 20 procent och utgår per förbättrad kWh/m2 Atemp och år. Om förbättringen motsvarar 50 procent eller lägre, är stödet 3 kr per kWh/m2 (Atemp) och år, multiplicerat med byggnadens area mätt som m2 (Atemp). Om förbättringen överstiger 50 procent, är stödet 5 kr per kWh/m2 (Atemp) och år, multiplicerat med byggnadens area mätt som m2 (Atemp), med ett tillägg om 5 kr per kWh/m2 (Atemp) och år på den del av förbättringen som överstiger 50 procent. Max stöd 500 kr per m2 Atemp för byggnaden och max 5 procent av den totala renoveringskostnaden.
 
Då fler frågor blir aktuella kommer denna sida att uppdateras.

 

Här finns förordningen om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

 

Här finns Boverkets till föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

 

Här kan du söka om fastigheten ligger inom ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar

 

Här finns ansökningsblankett om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

 

Här finns guide för hur du fyller i ansökan

 

 

Kontakter på SABO
Johan Holmgren
johan.holmgren@sabo.se

08-406 55 09

 

Therese Rydstedt

therese.rydstedt@sabo.se

08-406 55 16