Ekonomi och finans

 

Kalenderår 2017

 

Höjd skatt vid fastighetsförsäljningar - förslag (31 mar)
Försäljning av paketerade fastigheter ska med vissa undantag beskattas och en generell skatteplikt för stämpelskatt införs vid fastighetsbildningar. Det och mer därtill föreslår den statliga paketeringsutredningen - till vilken SABO är kritisk. Läs mer


Genomsnittliga statslåneräntan 2016 (10 jan)
Den genomsnittliga statslåneräntan för 2016 ska anses vara 0,34 procent. Det har Skatteverket fastställt. Räntan används bland annat för att beräkna det värdeöverföringstak som regleras i Allbolagens 3 paragraf. Läs SKV A 2017:1 och Allbolagen.  
 

 

 

Kalenderår 2016


Energiskatt på egenproducerad el - uppdaterat FAQ (22 dec)

Dokumentet med frågor och svar om energiskatt och moms på bland annat egenproducerad sol- och vindel som publicerades den 24 augusti i år har nu uppdaterats med tre nya frågor. Läs mer
 
Prisbasbeloppet mm 2017 (22 nov)
Skatteverket har sammanställt en tabell med prisbasbelopp och andra indextal för 2017. Pbb blir 44 800 kr. Läs SKVs tabell
 
Fastighetsavgift 2017 (22 nov)
Nivån på de fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för kalenderåret 2017 är 1 315 kr per bostadslägenhet i hyreshus och   7 687 kr per värderingsenhet småhus. Det har Skatteverket beslutat. Läs mer
 
Nya regler för begränsade ränteavdrag senast 2019 (20 okt)
Nya regler om begränsade skattemässiga ränteavdrag kommer att införas i Sverige senast 2019. Begränsningen ska gälla alla lån, externa som interna. Vissa undantag får införas. Det beslutade Ministerrådet i EU i somras. Läs mer
 
Stöd för renovering och energieffektivisering (4 okt)
Stöd för renovering och energieffektivisering i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar kan sökas av fastighetsägare från och med den 1 oktober 2016. Läs mer 
 
Två investeringsstöd för hyresbostäder (29 sep)
Ett nytt investeringsstöd införs från och med 2017 för att stimulera byggande av hyresbostäder i områden där befolkningen växer och det är bostadsbrist. Ett tillfälligt stöd med retroaktiv verkan införs för projekt som påbörjats efter den 25 mars 2015. Läs mer   
 
Energiskatt på egenproducerad el - frågor och svar (24 aug)
Nya regler för uttag av energiskatt på bland annat egenproducerad sol- och vindel gäller från och med den 1 juli 2016. Nu när de nya reglerna har börjat tillämpas i praktiken så har det uppkommit en del frågor i ämnet. SABO har därför låtit PWC ge svar och förklaringar kring ett antal frågeställningar. Läs mer
 
Gemensam yta i gruppbostäder kan momsas (12 jul)
En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har av Högsta förvaltningsdomstolen ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för moms. Det rör sig om kök med matplats, allrum och tv-rum. Rättsläget är dock fortfarande oklart i vissa fall.
Läs mer
 
Lägenheter i missbruksvård kan momsas (12 jul)
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fall ansett att tillfälligt boende i samband med missbruksvård inte är att anse som stadigvarande boende. Det innebär att hela fastigheten kan omfattas av frivillig momsplikt för uthyrning av lokaler. Läs mer
 
Den lägre norrlandsskatten på el behålls (7 mar)
Den reducerade energiskatten för el för vissa kommuner i Norrland ska behållas, men tillhandahållas på ett annat sätt än idag. Det föreslår regeringen i en promemoria. Ändringarna  föreslås gälla från och med 1 jan 2017. Läs mer
 
Genomsnittliga statslåneräntan 2015 är 0,58 % (13 jan)
Den genomsnittliga statslåneräntan för 2015 ska anses vara 0,58 procent. Det har Skatteverket fastställt. Räntan används bland annat för att beräkna det värdeöverföringstak som regleras i Allbolagens 3 paragraf. Läs mer i SKV A 2016:01 och Allbolagen.

Fastighetsavgiften 2016 (13 jan) 
De fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för 2016 har fastställts av Skatteverket till 1 268 kr per bostadslägenhet i flerbostadshus och 7 412 kr per värderingsenhet småhus. Läs mer på SKVs hemsida eller SABOs hemsida.

Skatteverket: belopp och procent 2016 (13 jan)
Skatteverket har sammanställt olika index, belopp och procentsatser för 2016 och tidigare år, läs mer
 
 

Kalenderår 2015

 
Energiskatt på vind- och solel - riksdagsbeslut (9 dec)
Riksdagen har antagit regeringens förslag om att förändra energiskatteuttaget på bland annat sol- och vindel. I stort sett all egenproducerad vind- och solel kommer att beläggas med energiskatt. Det gäller även om den förnybara elen bara används i den egna verksamheten. De nya reglerna ska tillämpas på el som produceras från och med den 1 juli 2016. Läs mer
 
Energiskatt på vind- och solel - budgetförslag (14 okt)
I stort sett all egenproducerad vind- och solel kommer att beläggas med energiskatt. Det gäller även företag som inte säljer någon el och där den förnybara elen bara används i den egna verksamheten. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016. Det nya regelverket ska enligt förslaget tillämpas på el som produceras från och med den 1 juli 2016. Läs mer   
 
Fastighetsavgiften 2016 (5 okt) 
SABO har preliminärt beräknat nivån på de fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för kalenderåret 2016 till 1 269 kr per bostadslägenhet och 7 412 kronor per småhus. Läs mer
 
Prisbasbeloppet mm 2016 (5 okt)
Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och andra indextal för 2016. Pbb blir 44 300 kr. Läs mer 
 
Paketeringar mm kan bli skattepliktiga (12 jun)
Försäljning av paketerade fastigheter kan bli skattepliktigt. Likaså kan stämpelskatt komma att tas ut vid vissa fastighetsregleringar. Det och mer därtill har en statlig utredning fått i uppdrag att utreda. Läs mer

Nästan all el beläggs med energiskatt (15 apr)
Nästan all vind- och solel beläggs med energiskatt. Det gäller även företag som inte säljer någon el och där den förnybara elen bara används i den egna verksamheten. Det föreslår regeringen i en promemoria. Läs mer

Försämrade skattevillkor för förnybar el (18 mar)
Dagens undantag för energiskatt på produktion av vindkraft- och solel som används i den egna verksamheten ska avskaffas. Det föreslår regeringen. Förslaget ska dock bara gälla nya anläggningar. Läs mer OBS! regeringen har reviderat förslagen i april, läs notis den 15 april.

Ränteavdragsreglerna - fortsatt oklart rättsläge (23 feb) 
Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skatterättsnämnden inte kan lämna förhandsbesked om skattemässig avdragsrätt för ränta på kommunala lån inom en kommunkoncern. Rättsläget är alltså fortsatt oklart. Läs mer 
 
Ekonomisk statistik 2014 utskickad (23 feb)
Nu är SABOs årliga statistikenkät utskickad till samtliga medlemsföretag. Vid frågor vänligen kontakta Johan Holmgren på johan.holmgren@sabo.se eller 08-406 55 09.
 
Genomsnittliga statslåneräntan 2014 (9 jan)
Den genomsnittliga statslåneräntan för 2014 är 1,62 procent. Det har Skatteverket fastställt, SKV A 2015:01. Räntan används bland annat för att beräkna det värdeöverföringstak som regleras i 3 § lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Läs mer
 
Värdeöverföringsreglerna - kammarrättsdom står fast (9 jan)
Det är möjligt att samtidigt utnyttja undantaget i 4 och 5 §§ i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag från huvudregeln i 3 §. Det ansåg kammarrätten i en dom 2013. Rätten ansåg även att kommunerna har en omfattande handlingsfrihet i användandet av överskott enligt 5 § punkt 1 i nämnda lag, dvs vissa åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Domen överklagades till högsta förvaltningsdomstolen men där medgavs inte prövningstillstånd. Domen har alltså vunnit laga kraft. Läs mer