Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev till FastBAS 2005 / 2007-03-15
Nya regler för lånedatorer, redovisning av derivat med mera gör att FastBAS 2005 behöver uppdateras. I nedanstående tabell finns utvalda konton som saknas i kontoplanen. Informationen är i huvudsak hämtade från bas.se. I filen saknas förklaringar till de nya kontona eller konton med nya instruktioner, men de skickas ut med separat nyhetsbrev till FastBAS-kunder som har anmält att man vill ha nyhetsbrev.  

En fråga som SABO har fått många telefonsamtal om är bokföring av försäkringsärenden, vilket har lett till an liten analys av hantering av dessa ärenden. Det visade sig att de hanteras på (åtminstone) tre olika sätt, vilket säkert bidrar till förvirringen. Läs därför bifogad text om redovisning av försäkringsärenden och förslag till kontering.

Om ni har frågor om bokföring och förslag till konton att komplettera FastBAS med, kontakta:

Elisabet Sundberger
elisabet.sundberger@sabo.se
08 - 406 55 20 

 

 

 

nytt konto

ändrat namn

ändrad eller ny instruktion

borttaget konto

1360

Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

 

.

.

 

1368

Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

 

.

 

 

1388

Derivat (långfristiga fordringar)

 

.

.

 

1620

Derivat (kortfristiga fordringar)

.

 

.

 

1860

Derivat (kortfristiga placeringar)

 

.

.

 

2084

Överkursfond (utgår 1 januari 2006)

 

.

 

 

2096

Fond för verkligt värde

 

 

.

 

2097

Överkursfond

.

 

 

 

2127

Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

.

 

 

 

2380 

Derivat (långfristiga skulder)

 

.

.

 

2511

Underskott slutlig skatt

 

 

 

.

2512

Beräknad slutlig skatt

 

 

 

.

2518

Betald F-skatt

 

 

 

.

2711

Innehållen personalskatt

 

 

 

.

2718

Betald personalskatt

 

 

 

.

2738

Betalda lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt

 

 

 

.

2741

Avräkning avtalade sociala avgifter

 

 

 

.

2748

Betalda avtalade sociala avgifter

 

 

 

.

2768

Betalda semesterlöner/ersättningar

 

 

 

.

2895 

Derivat (kortfristig skuld)

.

 

.

 

2921

Upplupna semesterlöner

 

 

 

.

 

 

nytt konto

ändrat namn

ändrad eller ny instruktion

borttaget konto

2928

Betalda semesterlöner

 

 

 

.

3940 

Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument

.

 

.

 

3988

Erhållna bidrag och ersättningar för personal

 

.

 

 

.

 

3994

Försäkringsersättningar

 

 

.

.

 

4399

Försäkringsersättningar

.

 

.

 

4712

Självrisk enligt försäkringsbrev

 

.

 

 

4713

Försäkringsersättningar

 

 

 

.

5998

Erhållna reklambidrag

 

 

 

.

6420

Ersättningar till revisor

 

.

 

 

7387

Kostnader för lånedatorer

.

 

 

 

7690

Övriga personalkostnader

 

.

 

 

7698

Erhållna bidrag och ersättningar för personal

 

 

 

.

7836

Avskrivningar på leasade tillgångar

 

.

.

 

7940 

Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument

.

 

.

 

8223

Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

 

.

 

 

8290 

Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar

.

 

 

 

8291 

Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar

.

 

.

 

8295 

Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument

.

 

.

 

8320

Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar

.

 

.

 

8321

Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar

.

 

.

 

8325 

Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)

.

 

.

 

8450 

Orealiserade värdeförändringar på skulder

.

 

.

 

8451 

Orealiserade värdeförändringar på skulder

.

 

.

 

8452 

Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument

.

 

.

 

 


Bokföring av försäkringsärenden
Ett flertal telefonsamtal senaste månaderna uppmärksammar att konton för redovisning av vad som sker inom ramen för ett försäkringsärende ibland inte riktigt stämmer med verkligheten. En analys visar att försäkringsärenden kan hanteras på olika sätt vilket leder till behov av olika konton. Här presenteras därför beskrivningar av tre olika hanteringarna samt förslag till konton att använda.

Den vanligaste hanteringen vid en skada som leder till ett försäkringsärende och som åtgärdas genom en reparation är att företaget i samarbete med försäkringsbolaget anlitar reparatörer som åtgärdar skadan. Hantverkarna fakturerar bostadsföretaget som därefter vidarefakturerar försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ersätter företaget för reparationskostnaden med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. 

En hantering som denna bokförs på följande sätt:
Kostnaden för reparationen bokförs som vanligt på respektive underkonto i kontogrupp 43, köpta reparationer. Ersättningen från försäkringsbolaget bokförs på ett nytt konto, 4399, ersättningar från försäkringsbolag. Självrisken bokförs i sin helhet på 4712. På detta sätt undviker man att blåsa upp reparationskostnaderna. 

Ett alternativt sätt att hantera försäkringsärenden är att fakturan från reparatörerna går direkt till försäkringsbolaget som fakturerar bostadsföretaget självrisken och eventuell värdeminskning. I detta fall bokas självrisken mot 4712 och värdeminskningen som reparationskostnad på 4399.

Om skadan är stor och leder till nedskrivning så uppstår en kostnad som inte alls påverkar driften utan slår direkt mot resultatet. Det är då rimligt att försäkringsersättningen bokförs som intäkt på 3994 och självrisken på 4712.

Kvar i kontogrupp 47 finns då endast premier och självrisker och möjligheten till en effektiv uppföljning ökar. Väljer man t ex att öka antalet basbelopp så framgår det genast att kostnaderna för självrisken ökar. Möjligheten att hitta en optimal nivå för antal basbelopp förbättras.


Konton för trängselskatt

5618 Trängselskatter, ej avdragsgilla
Kontot används för skatter för fordon registrerade på verksamheten. Trängelskatten är inte avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

7338 Skattepliktiga ersättningar för trängselskatter
Kontot används för skatter för fordon registrerade på anställda. Ersättning till anställd för trängselskatt på den anställdes eget fordon är i sin helhet skattepliktig för den anställde och ses som lön på vilken skatteavdrag ska göras och sociala avgifter erläggas.

Denna information är hämtad från BAS.se

 
Sökordsregister

Nu är sökordsregistret till FastBAS 2005 färdigt. Observera att kontotabellen i den tryckta FastBAS saknar hänvisningar till konto 1224, anslutningsavgifter och till 7560, uttagsskatt. Kontona finns i kontoplanen, det är bara tabellen som saknar dem.
Länk till sökordsregistret