Lagar och normer


Länkar till vissa lagar och förordningar och till normgivande organ.

 

Allmännyttiga bostadsföretag
- Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  
- Proposition 2009/10:185 om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler 
-
Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, år 2004-2010 
-
Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
Utdelningsbegränsning för allmännyttiga bostadsföretag, åren 1999-2003, lag (1999:608)


Redovisning och bokföring

-
Årsredovisningslagen (1995:1554)
- Bokföringslagen (1999:1078)
Balanslåneposter - lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån 
-
Bokföringsnämnden
-
Före detta Redovisningsrådets rekommendationer 
-
Rådet för finansiell rapportering 
-
BAS-kontogruppen
- FAR 
- FAR RedU 13 "Övergång till komponentmetod - fastigheter"
-
IFRS/IASB International Accounting Standards Board


Associationsrätt, LOU och jordabalken

Aktiebolagslagen (2005:551)
- Stiftelselagen (1994:1220)
Ekonomiska föreningar, lag (1987:667)
- Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) 
-
Kooperativ hyresrätt, lag (1986:1242) om försöksverksamhet 
- Ägarlägenheter - frågor och svar på regeringens hemsida

- LOU lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 
-
LUF lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092)    
-
Jordabalken (1970:994), (hyreslagen = 12 kap) 


Skatter och fastighetstaxering

-
Skatteverket 
- Inkomstskattelagen 
-
Momslagen 
-
Kommunkontosystemet (moms), lag (2005:807) 
-
Kommunkontosystemet (moms), förordning (2005:811) 
- Skatteförfarandelag (2011:1244) 
- Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398)  
-
Fastighetsskatt, lag (1984:1052) 
-
Fastighetstaxeringslagen 
-
Stämpelskattelag 
-
Reklamsskattelag     
-
Energiskattelag  
-
Avfallskattelag 
-
Skattereduktion för byggnadsarbeten, ROT-arbeten 2004-05    
-
Skattereduktion för bredbandsanslutningar mm 
-
Skattereduktion för hushållsarbeten t o m 30 juni 2009 
- Skattereduktion HUS-avdrag fr om 1 juli 2009 (67 kap IL, 1-4 §§, 11-19 §§)
- Lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbeten (2009:194)