Miljövärdering av energianvändning


miljovardering_2013.jpgSABOs medlemsföretag arbetar framgångsrikt med att minska sin energianvändning. I dagsläget är 107 företag med över 400 000 lägenheter anslutna till Skåneinitiativet, SABOs eget Kyotoprotokoll för minskad energianvändning.


Men att spara energi har inget egenvärde, utan vi gör det för att minska miljöbelastningen och spara pengar. Sparade pengar kan vi räkna fram, men det är svårare att beräkna miljöbelastningen. Därför tog SABO 2010 fram en handledning för hur fastighetsföretag enkelt kan beräkna sina utsläpp av växthusgaser och sin primärenergianvändning (resursförbrukning) från energianvändningen. Handledningen har nu uppdaterats och kompletterats.


Bostäder och lokaler står för ungefär 31 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. De flesta bostadsföretag vet vilken energianvändning fastighetsbeståndet har, men att värdera bostadsföretagets miljöpåverkan är långt ifrån självklart.

De två dominerande miljöaspekterna av energianvändning är klimatpåverkan och resursförbrukning. Det finns i dagsläget ingen allmängiltig standard för att
värdera dessa, utan det förekommer en rad olika metoder för hur framförallt klimatpåverkan från energianvändningen värderas i fastigheter. Detta leder till att det blir svårt att jämföra sitt företag med andra. Därför har SABO tagit fram en handledning med riktlinjer hur man kan värdera miljöpåverkan av energianvändningen i ett fastighetsbestånd.

En viktig aspekt som lyfts fram i handledningen är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät man analyserar. Avsikten är att skapa en standard för värdering av energianvändningen för SABO-företagen och för att öka medvetenheten om energins miljöpåverkan.

Den första versionen av handledningen kom ut i september 2010. Nytt för den här versionen är:

  • Uppdaterade emissions- och primärenergifaktorer.
  • Fjärrvärmens miljöpåverkan har uppdaterats då en överrenskommelse rörande fjärrvärmens miljövärden har träffats mellan bland andra SABO och Svensk Fjärrvärme.
  • En fördjupning om miljövärdering av el.


Läs och ladda ned handledningen nedan.

Miljövärdering av energianvändning.pdfMiljövärdering av energianvändning.pdf


Bilagor
Bilaga 1 2013.pdfBilaga 1 2013.pdf
Bilaga 2 2013.pdfBilaga 2 2013.pdf


Kontakt

Gabriella Castegren
gabriella.castegren@sabo.se