Kampanjens bakgrund

Allmännyttans energisparkampanj
SABO, med sina cirka 300 medlemsföretag över hela Sverige, genomför en energisparkampanj under cirka 3 år med start hösten 2012.


Kampanjen bygger på att medlemsföretagen genomför lokala aktiviteter i samarbete med sina hyresgäster och detta arbete stöttas av SABO med nationella kampanjinsatser. En viktig framgångsfaktor för kampanjen är att de ekonomiska insatserna från medlemsföretagen är låga samtidigt som det finns tillgång till bra verktyg och informationsmaterial att arbeta med i lokala aktiviteter. Upplägget bygger därför på att SABO tar utvecklingskostnader för allt kampanjmaterial och medlemsföretagen ska i så stor utsträckning som möjligt få fri tillgång till utbildnings- och informationsmaterial. I de fall medlemsföretag ska betala handlar det till exempel om kostnad för egen lokalannonsering där SABO står för kostnadsfritt annonsmaterial eller för tryck av material där SABO står för övriga produktionskostnader.

Kampanjen är initierad av de företag som ingår i SABO-företagens Skåneinitiativ, men självklart är alla SABOs medlemsföretag välkomna att delta. Kampanjen startar i oktober 2012.


Bakgrund
Bostäder och lokaler svarar för nära 35 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. Att minska energianvändningen i bebyggelsen är viktigt för att uppnå det första nationella miljömålet, begränsad klimatpåverkan samt för att öka samhällets resurseffektivitet. För det enskilda bostadsföretaget är det också en fråga om att minska driftkostnaderna. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till 2050 jämfört med 1995 års nivå.

107 av SABOs medlemsföretag har anslutit sig till SABO-företagens Skåneinitiativ. Tillsammans äger dessa företag drygt 395 000 bostäder. Skåneinitiativet är en målsättning, som kan liknas vid Kyotoprotokollet, om att företagen gemensamt ska minska sin energianvändning med 20% mellan åren 2007 och 2016. Inledningsvis följde resultatet planerade delmål men i dagsläget har resultaten börjat plana ut och når inte det förväntade delmålet. Mellan 2007 och 2010 minskade energianvändningen med 5,1% hos de anslutna företagen. För att kunna nå det övergripande målet måste därför energibesparingstakten öka. En förutsättning för det, enligt medlemsföretagens bedömningar, är att hyresgästerna involveras i energispararbetet.  Hyresgästerna behöver aktivt bidra till att minska sin energianvändning samtidigt som det är viktigt för bostadsföretagen att få hyresgästernas förståelse och acceptans att genomföra energisparprojekt.

På begäran av medlemsföretagen i Skåneinitiativet började SABO under våren 2011 att arbeta med hur man ska nå hyresgästerna i energispararbetet. Vid ett flertal nätverksträffar har vi diskuterat hur man kan involvera hyresgästerna. En undersökning visade att endast 37% av företagen i dagsläget arbetar aktivt med att engagera hyresgästerna i energispararbetet. Undersökningen visade också att företagen gör bedömningen att ideala hyresgäster skulle kunna bidra till en energibesparing på mellan 5% och 20%.


En projektgrupp på SABO, tillsammans med en referensgrupp från ett tiotal medlemsföretag, har därför utarbetat en kampanj för att minska energianvändningen i bebyggelsen och höja kunskapsnivån kring energibesparing hos hyresgästerna. 


Kontaktpersoner

Annicka Istemo,
08-406 55 51,
annicka.istemo@sabo.se

Therese Rydstedt,
08-406 55 16,
therese.rydstedt@sabo.se