HMK - Om parterna inte kommer överens

 
De flesta SABO-företag har skrivit in i förhandlingsordningen att hyrestvister ska hänskjutas till Hyresmarknadskommittén (HMK)Innebörden av detta är att förhandlingen inte är strandad i formell mening även om förhandlingen avslutas utan att en förhandlingsöverenskommelse träffas, eftersom man då kan hänskjuta tvisten.
 
Förhandlingen är formellt strandad först när man uttömt förhandlingsordningens alla möjligheter, dvs. även processen i HMK och en efterföljande förhandling. Först då kan man betrakta förhandlingen som strandad och anmäla tvisten till Hyresnämnden eller försöka komma överens direkt med hyresgästerna. Fram till dess kommer troligen Hyresnämnden att avvisa ärendet, med motiveringen att förhandlingsordningens möjligheter till förhandling inte är uttömda.
 
När en lokal tvist uppstår rekommenderas parterna att som första åtgärd vända sig till sina huvudorganisationer och begära medling. Medlingen är det första steget i processen som innebär att de tvistiga frågor som funnits mellan parterna identifierats och att medlarna/beredarna har kontakt med respektive organisations lokala företrädare. Medlarna sonderar och överlägger och lämnar i regel ett skriftligt medlingsbud till de lokala parterna.
 
I de fall medlingsbudet inte resulterar i en överenskommelse övergår ärendet till Hyresmarknadskommittén.
 
Om man väljer att hänskjuta tvisten till HMK kan inlagan följa den struktur som föreslås nedan. Inlagan måste vara HMK tillhanda senast 14 dagar efter att förhandlingen ägt rum. Därefter har hyresgästföreningen 14 dagar på sig att inkomma med sitt yttrande. Därefter påbörjas beredningsarbete i HMK:s delegation. Efter behandling i HMK delges parterna beslutet om hur ärendet behandlats och den ev. rekommendation som beslutet innebär. Inlagan finns nedan i word-format (du måste vara inloggad för att se den).
 
HMK träffar aldrig någon förhandlingsöverenskommelse; det kan bara de lokala parterna göra. HMK kan däremot rekommendera vilken överenskommelse de lokala parterna ska träffa.
 
När det gäller medlingshandling har vi from 2016 års förhandlingar utformat den i en ny version som nås via nedanstående länk.
Börja med att fylla i era uppgifter om ytor och osv. Skriv in er  beskrivning av förhandlingsprocessen. Hyresgästföreningen har en liknande enkät som dem fyller i.
 
Medlingslänk: 
 
Läs mer om vilka regler som gäller i Överenskommelse om Hyresmarknadskommittén samt Hyresmarknadskommitténs regler för hänskjutande av tvist (se länkar nedan till pdf-filer, du måste vara inloggad). I båda fallen gäller de versioner som är reviderade i september 1999.
 
Vilka ärenden prövas i HMK?
I första hand är det hyrestvister om den årliga hyresförhandlingen som kommittén hanterar. Tvister om lokalt träffade avtal t.ex. Boinflytande o Fritidsmedel prövas inte av HMK. De tidigare rekommendationerna om ersättningar och avtals utformning upphörde HMK att hantera 2002. På senare år har några framställningar gjorts från enskilda bolag om prövning av ombyggnadshyror och nyproduktionshyror. Till dags dato har det inte förekommit några prövningar i HMK  av denna typ av ärenden. Den principiella  synen är att denna typ av frågor  bäst hanteras i lokala förhandlingar eftersom kunskapen hos parterna lokalt är större och de därför bäst har förutsättningar att lokalt hantera tvisten. Medlingsförfarandet har varit framgångsrikt genom kortare handläggning och som resulterat  i kortare handläggningstider och mindre risk för retroaktiva hyror.